Bli en del av WOW-nätverket

Idag finns ett stort utbud av väderstationer att köpa i både butiker och på internet. De flesta stationerna mäter temperatur, nederbörd, luftfuktighet, lufttryck och vind. SMHI kan inte rekommendera vilken station du ska köpa, låt dina behov styra.

 1. Välj anslutningsmetod
 2. Välj programvara och station
 3. Placera din väderstation
 4. Information om mätplatsen

Väderstationer och programvara

För att skicka väderobservationer till WOW-databasen krävs en väderstation som kan anslutas till en dator, mikrodator eller trådlöst nätverk.

Det enklaste sättet att ansluta en väderstation till WOW-nätverket är att låta en programvara skicka observationerna från din väderstation. Kontrollera först att det finns programvara som kan skicka observationerna till WOW-databasen för din väderstation eller den du har tänkt köpa.

Idag finns ett stort utbud av väderstationer på marknaden, pris och kvalitet varierar. Du väljer själv vilken väderstation som passar dina behov.
Observera att det i vissa fall krävs en viss datorvana. 

För att ansluta till WOW-nätverket rekommenderar SMHI att du följer dessa steg:

1. Välj anslutningsmetod

Välj hur du vill skicka dina mätningar till WOW-databasen.

Via trådlöst nätverk/mobil/surfplatta:

Väderstationen skickar dina observationer till WOW via trådlöst nätverk. Installationen görs vanligtvis via en programvara i form av en app eller via webbaserat tilläggsprogram.

Via dator:

Väderstationen kopplas via USB till din dator. Datorn ansluts till internet och WOW-kompatibel programvara skickar sedan automatiskt dina observationer vidare. Kräver att datorn är igång.

Via mikrodator:

Väderstationen kopplas via USB, i vissa fall trådlöst, till din mikrodator. Mikrodatorn ansluts till internet och WOW-kompatibel programvara skickar automatiskt dina observationer vidare. Mikrodatorn måste vara igång men energiförbrukningen är låg.

Till sidans topp

2. Välj programvara och station

Välj anslutning och programvara innan du köper station. Programvaran nedan kan skicka dina mätningar till WOW-databasen. Läs mer om vilka väderstationer som passar till programvaran via länkarna i tabellen.

Programvarorna nedan tillhandahålls inte av SMHI. Behöver du hjälp eller får problem med en programvara kontaktar du leverantören av programvaran.

Detaljerad tabell över WOW-kompatibel progamvara (105 kB, pdf)

Via trådlöst nätverk/mobil/surfplatta
Program Kostnad? Kompatibla stationer

WS View
iPhone/iPad
Android

Nej Fine offset
(WH2900, HP2550)
Meteoware Plus Ja/Nej Netatmo
Microdatorer
Program Kostnad? Kompatibla stationer
Weather Display Ja Weather Display, stationer
Meteobridge Ja Meteobridge stationer
Wee WX Nej Wee WX, stationer
Cumulus MX Nej Cumulus, stationer
Pywws Nej Pywws, stationer
Netatmo2wow Nej Netatmo
Dator med Windows
Program Kostnad? Kompatibla stationer
Weather Display Ja Weather Display, stationer
Cumulus MX Nej Cumulus, stationer
Dator med MacOS
Program Kostnad? Kompatibla stationer
Weather Display Ja Weather Display, stationer
Wee WX Nej Wee WX, stationer
Weather Snoop Ja Weather Snoop, stationer
Weather Cat Ja Weather Cat, stationer
Cumulus MX Nej Cumulus, stationer
Dator med Linux
Program Kostnad? Kompatibla stationer
Weather Display Ja Weather Display, stationer
Wee WX Nej Wee WX, stationer
Cumulus MX Nej Cumulus, stationer

Är du utvecklare och har en programvara som skickar data från väderstationer till WOW-nätverket, kontakta oss så lägger vi till din programvara i listan.

För dig som redan har en väderstation

Om du redan har en väderstation ska du kontrollera om den kan kopplas ihop med någon av programvarorna i listan ovan. Dessa program är kompatibla med ett stort antal stationer och de kan skicka dina observationer till WOW-nätverket. Hittar du en programvara som passar din väderstation installerar du den och går vidare genom att registrera och ansluta din väderstation.

Använder du redan någon av programvarorna i listan ovan går du vidare genom att registrera och ansluta din väderstation.

Avancerade användare

För dig som har kunskap inom programmering finns möjligheten att skicka data till WOW via ett API, läs mer om detta på Met Office supportsida. Det går att bygga en egen väderstation med hjälp av komponeter tillgängliga över internet. Det finns många exempel att följa. Det finns också stegvisa guider som beskriver hur en väderstation kan byggas runt en mikrodator. Sök exempelvis på ”how to build your own weather station” på internet.

Till sidans topp

3. Placera din väderstation

För att dina observationer ska hålla en hög kvalité och bli jämförbara med officiella observationer är det viktigt att du placerar din väderstation med omsorg. I det här avsnittet beskrivs de viktigaste aspekterna för respektive mätparameter.

Vill du veta mer om vilka riktlinjer som gäller för officiella stationer finns det mer information att läsa i WMO-No. 8, the CIMO Guide, publicerad av World Meteorological Organization.

Temperatur

Det vanligaste problemet med temperaturmätningar är för mycket skydd från vinden och otillräckligt skydd för sol och regn. Temperaturgivaren placeras helst i en väl utformad skärm som håller regn och sol borta från din temperaturgivare. Det är också viktigt att temperaturgivaren inte är för nära byggnader och vegetation. Om en sådan placering inte är möjlig är det bra om temperaturgivaren placeras så att direkt solljus inte påverkar mätningen. Byggnader och ventilation värmer också temperaturgivaren vilket kan resultera i för höga värden om givaren placeras för nära. Det är luftens temperatur som är intressant och det är därför temperaturgivaren bör placeras utom räckhåll för värmekällor. Temperaturgivaren bör placeras ca 1,25 till 2 m över en öppen gräsyta och skyddas från sol och regn med hjälp av ett strålningsskydd.

Läs mer om hur SMHI mäter temperatur.

Vind

En vindgivare bör placeras på en mycket öppen plats och helst ska det inte finnas några hinder inom 100 m från givaren. Höjden över markytan är ytterst relevant eftersom vindhastigheten avtar snabbt ju närmre marken mätningen utförs. Officiella stationer mäter vinden på 10 m höjd för att markens friktion inte ska påverka mätningen för mycket.

Placera gärna vindmätaren i en mast på ditt tak eller försök att hitta en så öppen yta som möjligt, helst 10 m över marken.

Läs mer om hur SMHI mäter vind.

Nederbörd

Vind är i särklass den största orsaken till mätfel vid mätning av nederbörd. Nederbördsgivaren skapar en störning i vindfältet, vilket gör att en del av nederbörden blåser förbi mätaren. Mätförlusterna blir större ju mer det blåser och ju lättare nederbördspartiklarna är, vilket innebär att mätförlusterna i allmänhet är större för snö än för regn. Finns det betydande hinder i riktningen av den förhärskande vinden riskerar mycket nederbörd att fastna i hindret istället för i din nederbördsgivare.

Placera din nederbördsgivare på ett större avstånd än 2 gånger höjden av eventuella hinder så fångar den nederbörd på ett bra sätt.

Under vintern när den mesta nederbörden faller som snö är mätningen en utmaning. För de allra flesta väderstationer fungerar inte nederbördsgivaren om det är minusgrader.

Läs mer om hur SMHI mäter nederbörd.

Lufttryck

Luftryck är en viktig meteorologisk parameter vilken utgör grunden i meteorologens prognosarbete. Mätningar av lufttryck på officiella stationer utförs med hög noggrannhet vilket är ett krav från exempelvis flyget eftersom de använder lufttrycket som höjdreferens.

Tryckgivaren i vanliga väderstationer har inte samma noggrannhet och vilket gör att placeringen sällan är en faktor till mätfel. Om din tryckgivare utsätts för kraftiga vindstötar kan mätningen påverkas, dock är påverkan oftast mindre än noggrannheten på själva givaren. Oftast är det samma lufttryck inomhus som utomhus (kan under vissa förutsättningar skilja maximalt 0,5-1 hPa) och därför går det lika bra att placera tryckgivaren inomhus.

Lufttrycket avtar med höjden, ca 1 hektopascal för 8 meters förändring i höjdled, vilket gör att lufttrycket måste räknas om till havsytans nivå för att en jämförelse med andra stationer ska vara relevant. Alla väderstationer mäter lufttrycket vid stationens nivå, en del av dem räknar sedan om trycket till havsytans nivå och skickar därmed två värden. Om du vill kunna jämföra dina mätningar med officiella stationer kan du behöva göra denna omräkning.

Läs mer om hur SMHI mäter lufttryck och hur du kan räkna om trycket till havsytans nivå.

Luftfuktighet

För att mäta luftfuktighet med hög noggrannhet krävs kalibrerade instrument placerade i ett strålningsskydd ca 1,5-2 m över marken. Markytan ska helst bestå av kortklippt gräs och marken runtomkring ska helst vara tämligen torr.

Avvikelser på 5 procent eller mer är normalt för enklare givare och det kan vara svårt att hitta givare på marknaden som ens är möjliga att kalibrera. Du kan dock kontrollera hur bra din givare är om det råder dimma och temperaturen är över noll grader. I sådana förhållanden bör luftfuktigheten vara mellan 95-100 procent.

Läs mer om hur SMHI mäter luftfuktighet.

Allmänt

Tänk på att omgivningen runt din station förändras i takt med att omgivande vegetation växer. Detta kan ändra förutsättningarna radikalt för din väderstation.

4. Information om mätplatsen

Vid registreringen av en station för WOW finns möjligheten att lägga till detaljerad information om mätplatser som hjälp för andra användare och SMHI för att bättre förstå omgivningarna runt en specifik väderstation.

I den detaljerade informationen klassificeras:

 • Exponering
 • Temperaturmätning
 • Nederbördsmätning
 • Vindmätning
 • Klimatzonsindex (Urban Climate Zone Index, UCZ)
 • Rapporteringstider

Informationen används för att beräkna platsens datakvalité.

Exponering

Hur dina mätinstrument exponeras bestäms av vilket avstånd de har till hinder och byggnader.

Illustration på en mätplats i WOW
Figuren visar vilka avstånd du behöver ta hänsyn till för att avgöra vilken exponering dina instrument har.

Exponering avser endast temperatur- och nederbördsmätning.

 • 5: Mycket öppen exponering: a≥10 ∙ h.
 • 4: Öppen exponering: a>5 ∙ h för de flesta hinder/byggnader. Inga hinder/byggnader inom 2 ∙ h.
 • 3: Standardexponering: a>2 ∙ h, inga signifikanta byggnader inom 2 ∙ h.
 • 2: Begränsad exponering: a>2 ∙ h, för de flesta hinder/byggnader, inga hinder/byggnader inom 1 ∙ h.
 • 1: Skyddad exponering: a≤ h.
 • 0: Mycket skyddad exponering: a< h, instrumentens exponering påverkas påtagligt av omkringliggande hinder eller uppvärmda byggnader.
 • R: Instrument på tak: Placering av temperatur- och regnmätare på tak bör undvikas.
 • T: Instrument vid väg: Instrument intill större trafikerad väg.
 • U: Exponering okänd eller ej angiven.

Exponeringsvärdena gäller endast temperatur- och regnmätare, vilka bör placeras cirka 1-2 m över marken. Mätutrustning för bland annat solsken och vindhastighet bör placeras så fritt som möjligt, gärna i master eller på tak.

Mätning av lufttemperatur

 • A: Standardinstrument i strålningsskydd (Stevenson screen), kalibrering inom de senaste 10 åren, placerad i enlighet med exponering 3.
 • B: Standardinstrument i strålningsskydd (Stevenson screen) eller i tillverkarens strålningsskydd, kalibrering inom de senaste 10 åren, exponering = 2 eller 3.
 • C: Standardinstrument i strålningsskydd (Stevenson screen) eller i tillverkarens strålningsskärm, exponering 1 eller lägre.
 • D: Instrument i eller utan strålningsskydd (ej standard), exponering 1 eller lägre.
 • U: Instrument okänt eller ej angivet.
 • 0: Inga lufttemperaturmätningar utförs.

Standardinstrument är: Kalibrerade kvicksilvertermometrar av glas eller kalibrerade elektroniska temperatursensorer.

Mätningar av nederbörd

 • A: Standardinstrument, ''fem tum'' manuellt avläst eller kalibrerad ”tipping-bucket” nederbördsmätare, vid standardhöjd över marken (30 cm), exponering minst 3.
 • B: Standardinstrument, ''fem tum'' manuellt avläst nederbördsmätare eller kalibrerad ”tipping-bucket” nederbördsgivare, vid standardhöjd över marken (30 cm), exponering 2 eller 3.
 • C: Standardinstrument, ''fem tum'' manuellt avläst nederbördsgivare eller kalibrerad ”tipping-bucket” nederbördsmätare, vid standardhöjd över marken (30 cm), exponering 1 eller mindre.
 • D: Ej standardinstrument, exponering 1 eller mindre.
 • U: Instrument okänt eller ej angivet.
 • 0: Inga nederbördsmätningar utförs.

Standardinstrument är: Snowdon eller Met Office Mk II. Kopparrör med fem tums diameter och djuptratt, kanten på mätnivån monterad 30 cm över marken. Placerad enligt exponering 3. SMHI använder ett aluminiumrör med diameter 159,5 mm, uppsamlingsytan är 200 cm2.

Vindmätningar

 • A: Vindmätare kalibrerad inom de senaste 10 åren, monterad 10 meter över marken i mast, inga hinder inom 100m.
 • B: Vindsensor monterad i mast, inga hinder inom 50m.
 • C: Vindsensor monterad på byggnad eller vägg.
 • U: Instrument okänt eller ej angivet.
 • 0: Vindmätning utförs ej.

Klimatzonsindex - Urban Climate Zone Index (UCZ)

 • 1: Väl utvecklad stadszon med fristående höghus (skyskrapor) i närheten, t.ex. innerstad.
 • 2: Väl utvecklad stadszon, byggnader med 2 - 5 våningar i närheten (tegel eller sten), t.ex. äldre stadskärnor.
 • 3: Utvecklad stadsmiljö med närhet till större fristående hus, butiker och lägenheter.
 • 4: Utvecklad stadsmiljö/förortsmiljö med blandning av stora låga byggnader och högre byggnader, asfalterade parkeringsplatser, t.ex. köpcentrum, lagerbyggnader.
 • 5: Förort med lägre byggnader, 1-2 våningar, mindre grönområden.
 • 6: En blandning av stora byggnader och öppet landskap, t.ex. sjukhus, universitet, flygplatser.
 • 7: Landsbygd, villaområde med större grönområden i närheten, t.ex. gårdar, byar.
 • U: UCZ okänd eller ej angiven.

UCZ-beskrivningar definieras av Världs meteorologiska Organisationen WMO i publikationen WMO-No. 8, the CIMO Guide.

Rapporteringstider

 • A: Sträva efter att alltid rapportera kl 09.00 GMT. Temperatur och nederbördsvärden realterar till en 24-timmarsperiod (morgon till morgon).
 • B: Sträva efter att rapportera mellan klockan 06.00 och 09.00 GMT. Temperatur och nederbördsvärden realterar till en 24-timmarsperiod (morgon till morgon).
 • C: Temperatur och nederbördsvärden relateras till kalenderdag (midnatt till midnatt). Detta är standard för de allra flesta automatiska väderstationer.
 • D: Andra rapporteringstider än A, B och C. Extremer relaterar inte till 24-timmarsperiod.
 • U: Rapporteringstider okänt eller ej angivet.

Så beräknas datakvalitet

För varje plats bestäms datakvalité efter hur temperatur- och nederbördsmätarna placeras.

Datakvalitet Exponering Temperatur Nederbörd
5 5 A A
4 ≥ 3 A A
3 ≥ 3 A, B eller C A, B eller C
2 ≥ 1 A, B, C, U, 0 A, B, C, U, 0
1 0 eller 1 A, B, C, U, 0 A, B, C, U, 0

Om temperatur mäts på en observationsplats, men inte nederbörd, baseras datakvalité endast på temperaturdata. Om nederbörd mäts på en plats, men inte temperatur, baseras datakvalité endast på nederbördsdata.

Om det inte finns några temperatur- eller nederbördsdata kommer platsen att klassas som 1.

Till sidans topp