Så använder du tjänsten Risk för vattenbrist

Tjänsten Risk för vattenbrist innehåller översiktlig information om Sveriges vattendrag vad gäller låga flöden och grundvattenmagasin. Tjänsten visar nuläget och situationen den närmaste tiden framåt.

Informationen om Risk för vattenbrist tas fram i samarbete mellan SGU och SMHI. Vi som arbetar med tjänsten är hydrologer vid SMHI och hydrogeologer vid SGU.

Tjänsten är främst riktad till vattenexperter

Tjänsten riktar sig främst till länsstyrelserna och andra myndigheter. Även andra personer och aktörer med koppling till eller intresse av det hydrologiska läget kan ha användning av tjänsten.

Tjänsten ger en översiktlig bild av vattensituationen

Syftet med tjänsten är att ge en överblick över hur tillgången på vatten är i Sveriges vattendrag och grundvattenmagasin. Informationen uppdateras en gång i veckan. Kartor över grundvattennivåns avvikelse från de normala i små och stora magasin uppdateras för närvarande två gånger per månad.

Tjänsten innehåller information om nuläget och den kommande månaden för ytvatten (vattendrag och de sex stora sjöarna i Sverige), markvatten och grundvatten (stora och små grundvattenmagasin).

Vem svarar på frågor?

För samtliga frågor om ytvatten (vattendrag samt de stora sjöarna) och markvatten kan du kontakta SMHI (kundtjanst@smhi.se). Frågor om grundvatten besvaras av SGU (sgu@sgu.se).

Kriteriet för att utfärda Risk för vattenbrist...

Risk för vattenbrist definieras utifrån hur låga flöden och grundvattennivåer är och förväntas bli.

...i vattendrag

Flödena som presenteras i tjänsten jämförs med historiska lågflöden från 1961. En risk för låga flöden utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett mellanstort eller stort område (avrinningsområde uppströms som är större än 200 km2). Risk för låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget har bedömts vara extra känsligt. Vilka vattendrag som klassas som känsliga har rapporterats in av länsstyrelserna till SMHI.

Bedömningen mycket lågt flöde baseras på att flödena väntas ligga mycket låga (under Q95) med en sannolikhet av mer än 75 procent om aktuella flöden jämförs med flödena under jämförelseperioden från 1961. Under Q95 betyder att flödet ligger bland de 5 procent lägsta flöden under jämförelseperioden.

...i grundvatten

Aktuella grundvattennivåer jämförs med normala nivåer för årstiden. 

Så gör SGU kartor för grundvattennivåer

Risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin utfärdas när grundvattennivåerna är mycket under de normala. Under perioder då låga nivåer normalt förekommer, exempelvis under sensommaren i södra och mellersta Sverige, utfärdas även risk för vattenbrist då nivåerna är klassade som under de normala. I stora grundvattenmagasin utfärdas risk för vattenbrist när nivåerna är mycket under de normala. Undantag kan dock göras för enstaka mindre områden i kartorna för både små och stora magasin.

Nulägesbilden beskriver läget vid utfärdandet av Risk för vattenbrist

Nulägesbilden beskriver hur läget ser ut den dagen då Risk för vattenbrist uppdateras (se datum av nulägesbilden/senaste uppdateringen). Tjänsten uppdateras en gång i veckan. Nulägesbilden beskriver nuläget för bland annat nederbörden samt alla komponenter av tjänsten uppdelad under respektive rubrik.

Mer information om nuläget för yt- och markvatten finns på SMHIs webbplats:

Nuläget i vattendrag

Nuläget i de sex stora sjöarna

Nuläget i marken (markvatten)

Aktuella grundvattennivåer - på SGU:s webbplats

Risk för vattenbrist utfärdas länsvis

I den beskrivande texten i tjänsten Risk för vattenbrist nämns endast de län som en risk för vattenbrist är utfärdad för. En risk kan gälla enbart för grundvatten (stora och/eller små grundvattenmagasin), eller för vattendrag eller för både och. Texten för respektive län beskriver vilka specifika vattendrag risken gäller för. Bedömningen av Risk för vattenbrist för vattendrag görs inte för mindre vattendrag som till exempel bäckar och diken. I bedömningen tas inte någon hänsyn till vattenuttag.

Riskerna beskrivs länsvis i textform. I tjänstens karta presenteras den samlade bilden av aktuella risker.

Markvattenkartorna

Markvattenkartorna i tjänsten visar beräknad markvattenhalt för angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.

För att bestämma om markvattenhalten är ovanligt låg eller hög jämförs den med normalvärden för motsvarande tidsperiod från en historisk period (sedan 1981). Normalvärdet som visas är medelvärden för den aktuella dagen. För att avgöra hur ovanliga de aktuella värdena är jämförs dessa med normalvärden som baseras på percentilgränser enligt tabellen nedan:

> p99 Extremt högt
p90 - p99 Mycket över normalt
p75 - p90 Över normalt
p25 - p75 Nära normalt
p10 - p25 Under normalt
p1 - p10 Mycket under normalt
< p1 Extremt lågt

Ett exempel: En karta med rubriken 7 juli visar beräknad markvattenhalt den 7 juli och jämför den dagen med beräknade markvattenhalter från alla 7 juli för perioden från 1981. Utifrån det görs en bedömning om det aktuella värdet den 7 juli är nära det normala eller extremt lågt eller högt.