Vanliga frågor - SIMAIR

Vad är det för skillnad på SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning?

I SIMAIR-väg finns en lokal spridningsmodell för öppna vägar inbyggd som heter OpenRoad. Denna modell behandlar linjekällor (väglänkar) som oändliga, vilket betyder att den är giltig nära öppna vägar.

I SIMAIR-korsning finns en lokal spridningsmodell som helter Dispersion-Road. Denna behandlar linjekällor som ändliga, vilket betyder att den är giltig på alla avstånd från vägen. Denna modell rekommenderas för vägkorsningar eller andra typer av mer komplicerade trafikmiljöer, där samverkan mellan flera linjekällor har betydelse. Dessutom kan denna modell beräkna det sammanlagda bidraget från både linjekällor och punktkällor, exempelvis i kombination med bidrag från småskalig vedeldning.

SIMAIR-korsning är en gridmodell som ger halter i rutnät vilket möjliggör resultatkartor med yttäckande färgfält för olika haltnivåer över hela beräkningsområdet. SIMAIR-väg ger haltnivå i själva gaturummet så att resultatkartan endast visar färgade linjestycken längs vägsträckningarna.