Vanliga frågor - SIMAIR

Varför avviker min SIMAIR-beräkning från mätdata?

Att resultaten från modellberäkningar för en viss plats avviker från uppmätta haltnivåer kan bero på många faktorer. De vanligaste orsakerna är:
 

Brister i indata till beräkningarna

Ett beräkningsresultat för en luftkvalitetsmodell kan aldrig vara bättre än dess indata. Låg kvalitet på beräkningar kan ofta spåras till brister i indata till modellen. Det är viktigt att korrekta och representativa indata används i beräkningarna.

Mätstationen är inte representativ och jämförbar

Mätstationens egenskaper, och i synnerhet dess placering, är en central aspekt vid jämförelsen. Självklart kan en modell som representerar halter i urban bakgrund inte återge halterna som uppmätts i ett gaturum. Mätstationens klassificering är något som du bör beakta när du utvärderar din modell.

Är din jämförelse korrekt genomförd?

Du bör kvalitetskontrollera så att mätningarna inte innehåller orimliga haltnivåer. Du bör även använda samma tidsperiod för mätningen och modellen (dvs. om mätdata saknas vissa perioder bör du även ta bort motsvarande modellerade halter).

Mer information

För mer detaljer, se artikel på Referenslaboratoriet för tätortsluft - modellers webbsida.