Beviljade medel för klimatanpassning

Elva myndigheter har tilldelats medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

Här är myndigheterna som tilldelats medel:

Statens veterinärmedicinska anstalt: Handlingsplan för animalieproduktion i ett förändrat klimat, 900 kkr

Sametinget: Handlingsplan för rennäring och samisk kultur i ett förändrat klimat, 900 kkr

Folkhälsomyndigheten: Handlingsplan för folkhälsa i ett förändrat klimat, 200 kkr

Jordbruksverket: Handlingsplan för jordbruks- och trädgårdssektorn i ett förändrat klimat, 900 kkr

Sveriges geologiska undersökning: Handlingsplan för geologisk information för samhällsplanering, livsmedelsproduktion samt människors hälsa i ett förändrat klimat, 300 kkr

Statens geotekniska institut: Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett förändrat klimat, 600 kkr

Skogsstyrelsen: Handlingsplan för skogssektorn i ett förändrat klimat, 330 kkr

Boverket: Verktyg för samhällsplanering/byggande i ett förändrat klimat, 760 kkr

Länsstyrelsen i Uppsala län: Verktyg för att klimatanpassa regionala livsmedelsstrategier, 200 kkr

Länsstyrelsen i Östergötlands län: Verktyg för kommuner för att ta fram en klimatanpassningsstrategi, 300 kkr

Länsstyrelsen i Gävleborgs län: Verktyg för att hantera osäkerheter och beslutsfattande i klimatanpassningsarbetet, 210 kkr