Vägledning för bättre luftkvalitetsberäkningar i Umeå

Umeå kommun använder SMHIs luftkvalitetsverktyg SIMAIR för att kartlägga och följa upp luftkvalitet i tätorten och resultaten utgör ett viktigt underlag i kommunens långsiktiga planering. På uppdrag av Umeå kommun har SMHI tagit fram ett användarvänligt vägledningsdokument som presenterades på ett seminarium i Umeå i maj. 

Umeå har problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de centrala stadsdelarna, även om de två senaste åren visar på ett visst trendbrott till det bättre. Utsläppens storlek spelar en stor roll för haltnivåerna av luftföroreningar, liksom de meteorologiska förhållandena.

Umeå kommun arbetar aktivt med att förbättra luftkvaliteten och för att utvärdera dagens och framtidens luftkvalitet används modellsystemet SIMAIR.

– SIMAIR utgör ett viktigt underlag för Umeå kommuns långsiktiga planering i form av översiktsplaner och i andra strategiska dokument som exempelvis åtgärdsprogram för luft. Då flertalet interna och externa aktörer använder SIMAIR är det viktigt att harmonisera användandet så att modellverktyget kan tillämpas på bästa möjliga sätt, säger Andreas Forsgren, infrastrukturstrateg på Umeå kommun.

Seminarium om användning av SIMAIR

För att sprida informationen hölls ett seminarium och en SIMAIR-kurs i Umeå i slutet av maj för ett tjugotal berörda på kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket. Deltagarna gavs tillfälle att ställa frågor och lära sig mer om hur SIMAIR kan användas på ett optimalt sätt och exempel på olika typer av beräkningar utfördes interaktivt för Västra Esplanaden i Umeå. 

– Förbättrad luftkvalitet är en högt prioriterad fråga i Umeå och därför finns ett kontinuerligt behov av kompetenshöjande åtgärder inom kommunen. Att genomföra seminariet tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen bidrar till att skapa en samsyn kring användning och tolkning av resultat från SIMAIR. 

Kurs i användning av SIMAIR i Umeå maj 2015
På seminariet i Umeå varvades presentationer, diskussioner och praktiska övningar i SIMAIR.

Vägledningsdokument ska leda till harmonisering och transparens

Under seminariet presenterades och diskuterades även ett vägledningsdokument som SMHI har tagit fram på uppdrag av Umeå kommun. Vägledningsdokument innehåller ett antal checklistor för att underlätta och harmonisera användningen av SIMAIR internt och externt, då verktyget används såväl av kommunens tjänstemän som externa konsulter.

– Det har varit ett nöje att se en så flitig användare av SIMAIR som Umeå kommun är. I och med framtagandet av vägledningsdokumentet har förståelsen från båda parter ökat, säger Heléne Alpfjord, projektledare inom luftmiljö på SMHI. 

Beräkningarna kan delas upp i tre kategorier – kartläggning av luftkvalitet, studier av luftmiljöeffekter av åtgärder eller förändringar i den fysiska planeringen samt studier om framtida luftkvalitet.

Vanliga frågor tas upp i dokumentet och en beskrivning av hur mätdata kan användas för att justera modellberäkningarna vid behov, till exempel på grund av svårmodellerade inversionsförhållanden. Rutiner för dokumentation av beräkningsresultat och inställningar har även arbetats fram, vars syfte är att öka transparensen och spårbarheten i beräkningarna.

SIMAIR - lättanvänt verktyg för luftkvalitet

SIMAIR används i kontrollen av luftkvaliteten i kommuner och tätorter. Det webbaserade systemet kan dels fungera som ett kostnadseffektivt komplement till mätningar och dels vara ett verktyg i den fysiska planeringen.

Verktyget är ett kopplat modellsystem, vilket möjliggör att haltbidragen till luftföroreningar separeras så att det lokala bidraget från exempelvis vägtrafiken kan jämföras med långdistanstransporterade föroreningar från övriga Sverige och Europa.

SIMAIR-applikationer finns tillgängliga för .