SMHI ny datavärd för luftkvalitetsdata

Nu tar SMHI över det nationella datavärdskapet för luftkvalitet. SMHI ska ta emot, lagra och publicera luftmiljödata från främst kommuner, länsstyrelser och nationella aktörer som gör mätningar. I datavärdskapet ingår också att rapportera svensk luftkvalitetsdata till EU.

Kommuner och andra aktörer som mäter och med hjälp av modeller gör beräkningar av luftkvalitet i utomhusluft rapporterar sin data till en nationell datavärd, vilket från den 31 augusti är SMHI.

– Alla kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliten i kommunen och därefter rapportera relevant data till datavärden. Det kan till exempel vara mätdata av kväveoxider eller partiklar, berättar Heléne Alpfjord, projektledare inom luftmiljö på SMHI.

Data fritt tillgängligt

Som datavärd lagrar och tillgängliggör SMHI inrapporterad data via en ny nedladdningsportal på smhi.se (www.smhi.se/datavardluft).

Exempel på data som fritt kan laddas ner är halter av luftföroreningar i luft och nederbörd uppmätta över hela landet.

– Nedladdningsportalen blir användbar för alla som på olika sätt intresserar sig för luftkvalitet, allt ifrån enskilda kommuninvånare som vill kolla hur luften i den egna kommunen är, till forskare som till exempel vill göra trendanalyser, säger Heléne Alpfjord.

SMHI har fått förtroendet av Naturvårdsverket att ta över datavärdskapet för luftkvalitet från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– SMHI har lång och mycket relevant erfarenhet av insamling, lagring och tillgängliggörande av olika typer av miljödata, till exempel är SMHI datavärd för kartlagda modellerade lufthalter och deposition på regional skala. Ett sammanhållet datavärdskap för luftdata blir kostnadseffektivt för miljösverige och skattebetalarna. Med större kapacitet ökar förmågan att svara upp mot användarnas allt högre krav på såväl data som webbtjänster för att nyttja informationen, säger Anders Foureaux, processledare för datavärdskap på Naturvårdsverket.

Bred luftverksamhet på SMHI

SMHI har jobbat med luftmiljöfrågor i över 40 år, har framstående forskning, utför uppdrag mot andra myndigheter och har konsultverksamhet inom området.

– Vi är mycket glada över att utvidga vår luftverksamhet med datavärdskapet för luft och hoppas på goda kontakter med alla som samlar in och vill ta del av luftmiljödata i Sverige. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya datavärdskap och även nedladdningsportalen och tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag från rapportörer och användare av luftmiljödata, säger Heléne Alpfjord, projektledare för datavärdskapet.