SIMAIR förnyas och utökas med fler funktioner

SIMAIR är ett webbaserat verktyg som du enkelt och kostnadseffektivt kan använda för att utvärdera halterna av luftföroreningar i svenska kommuner. Flera nyheter och förbättringar är nu på gång, bland annat ett förnyat användargränssnitt, möjlighet att undersöka källfördelning och en ny och förbättrad emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar.

SIMAIR används idag av 60-talet kommuner, luftvårdsförbund och regionala aktörer i Sverige bland annat för kartering av luftkvalitet, rapportering av data till Naturvårdsverkets datavärdskap och utredningar vid nya detaljplaner.

Nu pågår utveckling av SIMAIR för att skapa fler användningsområden och förbättra användarvänligheten.

SIMAIR2 – nytt och mer lättanvänt gränssnitt

En stor utveckling för att skapa ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt pågår för fullt. Projektet går under arbetsnamnet SIMAIR2.

– SIMAIR2 bygger vidare på SIMAIR, men innehåller förbättringar av gränssnittet baserat på våra egna och våra kunders erfarenheter och synpunkter, säger Stefan Andersson, produktansvarig för SIMAIR på SMHI.

En nyhet är att samtliga medlemmar av SIMAIR-familjen (väg, korsning och ved) kommer att samlas inom en och samma applikation och därigenom kommer det bli mer lättöverskådligt och krävas färre klick.

Projektet SIMAIR2 innebär framförallt förändringar av användargränssnittet, men vissa uppdateringar görs även av emissionsdatabaser. Mer om detta kan du läsa via länken nedan.

Den nya versionen av SIMAIR planeras att lanseras under våren 2016. I samband med lanseringen kommer vi att erbjuda kurser samt ett uppdaterat utbildningsmaterial. Mer information kommer på SIMAIRs användarsida.

Mer om de nya emissionsdatabaserna i SIMAIR2

Ny funktionalitet: hur stort är haltbidraget för olika källor?

Ny funktion: källbidrag i SIMAIR
Med den nya funktionaliteten i SIMAIR, att separera källbidrag, kommer det att bli möjligt att undersöka haltbidraget för olika sektorer, såsom vägtrafik, sjöfart och industrier. Funktionaliteten kommer att införas för det urbana haltbidraget på 1 km x 1 km över tätorter.

SIMAIR möjliggör i dagsläget beräkningar av luftkvalitet där uppdelning görs av luftföroreningar på olika geografiska skalor (lokalt, urbant och regionalt bidrag) för att bedöma varifrån föroreningarna kommer.

Vid kommuners luftvårdsarbete, i synnerhet vid åtgärdsprogram, är det även viktigt att kunna separera olika källors bidrag till luftföroreningar inom tätorten. Detta för att bedöma vilka sektorer som svarar för de största haltbidragen och därmed vilka åtgärder som kan ha störst effekt för en bättre luftkvalitet.

Med detta som bakgrund kommer det skapas en ny funktionalitet i SIMAIR för källfördelning. Detta kommer införas för de urbana haltbidragen på 1 km x 1 km och kommer att kunna visas på karta och i tabellform.

– Det kommer att bli möjligt att separera olika sektorers bidrag, såsom vägtrafik, sjöfart och industrier. Detta ger underlag för vilka sektorers utsläpp som har störst påverkan på halterna i tätortsluften och därmed vilka åtgärder som ger störst effekt på luftmiljön, säger Stefan Andersson.

Utvecklingsprojektet pågår under 2016, och planeras att implementeras i SIMAIRs basår som släpps efterföljande år.

Lättare att utvärdera åtgärder för slitagepartiklar

Trafikväg-storpuff
Uppvirvling av vägdamm och slitagepartiklar är en bidragande orsak till de höga partikelhalterna i svenska trafikmiljöer.

I ett tredje pågående utvecklingsprojekt kommer en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar att implementeras i SIMAIR. Modellen heter NORTRIP och har tagits fram i ett nordiskt samarbetsprojekt finansierat av Nordiska ministerrådet.

En fördel med den nya resuspensionsmodellen är att den separerar processer tydligare än SIMAIRs nuvarande modell. Detta gör att det kommer att bli lättare att utvärdera olika åtgärders betydelse för partikelhalterna, såsom dubbdäcksminskning, städning av gator, användning av dammbindningsmedel mm.

Den nya emissionsmodellen NORTRIP kommer preliminärt att implementeras i SIMAIR under hösten 2016.