Nu blir det enklare för kommuner att kontrollera luftkvalitet

Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem i flera svenska kommuner. Nu lanserar SMHI en förbättrad och mer lättanvänd version av luftkvalitetssystemet SIMAIR. Med hjälp av verktyget kan kommuner, luftvårdsförbund och myndigheter på ett kostnadseffektivt sätt utvärdera tätortsluften.

För att skydda människors hälsa och miljö finns miljökvalitetsnormer definierade i den svenska miljölagstiftningen. Höga halter av luftföroreningar har en stor påverkan på samhället. Luftföroreningar leder till hälsokonsekvenser, negativa miljöeffekter och ökade kostnader.

SIMAIR utvärderar luftkvaliteten

För att kontrollera och följa upp luftkvaliteten utför många svenska kommuner mätningar, till exempel vid hårt trafikerade gator. Som ett komplement använder många kommuner även modellberäkningar med SIMAIR.

– SIMAIR är ett användarvänligt och kostnadseffektivt verktyg för att utvärdera luftkvaliteten och göra jämförelser mot de gränsvärden som finns i lagstiftningen. Det går snabbt och enkelt att komma igång med beräkningarna eftersom all nödvändig indata, såsom utsläpps- och väderdata, är förberäknad och finns inbyggt i systemet, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI. 

SIMAIR kan användas för att simulera luftkvaliteten över större områden i kommunen, så att man kan få en bättre helhetbild än om man bara har fysiska mätningar. Det går även att studera varifrån luftföroreningarna kommer och utvärdera vilken effekt olika åtgärder kan ha på luftmiljön.

SIMAIRs nya förbättrade gränssnitt
Med det webbaserade verktyget SIMAIR kan kommuner, luftvårdsförbund och myndigheter kontrollera och kartlägga luftkvalitet exempelvis vid trafikerade vägar.

Viktigt verktyg för kommuner

SIMAIR används idag av 60-talet kommuner, luftvårdsförbund och regionala aktörer i Sverige bland annat för kartering av luftkvalitet, rapportering av data till Datavärdskapet för luftkvalitet och beräkning av dagens och framtidens luftkvalitet.

En av kommunerna som använder SIMAIR är Umeå kommun.

– Umeå har höga halter av kvävedioxid och därför har ett åtgärdsprogram upprättats för att komma till rätta med problemen. I detaljplanutredningar samt i arbetet med åtgärdsprogram och uppföljningar använder vi SIMAIR, säger Annika Söderlund, chef för miljöplanering i Umeå kommun.

– Verktyget utgör ett viktigt underlag för Umeå kommuns långsiktiga planering.

SIMAIR används även av , Trafikverket och konsulter vid utredningar av luftkvalitet, samt vid .

Förbättrat och mer lättanvänt gränssnitt

När modellsystemet SIMAIR lanserades 2005 blev det för första gången enkelt att undersöka luftkvaliteten inom en tätort utan att behöva göra storskaliga, tunga beräkningar.

En ny version av SIMAIR, kallad SIMAIR2, har nu lanserats som innehåller en rad förbättringar. I slutet av oktober genomfördes en användardag och kurs i nya SIMAIR på SMHI i Norrköping.

– SIMAIR2 har ett modernt och användarvänligt användargränssnitt, men också nya funktionaliteter. Exempelvis finns nu möjlighet för användarna att detaljstudera hur trafikköer påverkar luftkvaliteten i trafikmiljöer, säger Stefan Andersson.

Under nästa år kommer fler förbättringar att införas:

  • För att ta reda på vilka källor som har störst påverkan på luftkvaliteten kommer tätortens egna bidrag till luftföroreningar (så kallat urbant haltbidrag) att kunna delas upp i olika källbidrag, exempelvis vägtrafik, småskalig vedeldning och industrier.
  • En annan nyhet är att en ny utsläppsmodell håller på att implementeras för de partiklar som uppstår på grund av vägtrafikens slitage på vägbanan och uppvirvling av vägdamm. Med den kommer användarna bättre att kunna studera vilken effekt olika åtgärder har på luftkvaliteten.
  • Ytterligare förbättringar av själva användargränssnittet är också på gång.

SIMAIR har utvecklats av SMHI i samarbete och med finansiering från Trafikverket och Naturvårdsverket.