Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Indikatorer & miljöfaktablad

Genom att titta på tidsserier av klimatindikatorer och miljöfaktablad kan man följa klimatförändringar och få en uppfattning om miljötillståndet.

 

Följ klimatförändringen i Sverige

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.

Miljöfaktablad från HELCOM

Varje år tar SMHI fram ett antal indikatorer som beskriver miljötillståndet i Östersjön. Dessa används både nationellt och internationellt, t ex genom HELCOM samarbete. Indikatorerna visar årliga avvikelser isalt, syre,tillrinning,cyanobakterier (algblomningar)ochvinter närsaltskartor.