Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

11 mars 2019 , 12.00

Februari 2019 - Havsisen krympte i slutet av månaden

Flera lågtryck passerade under månaden men våghöjderna och vattenståndet var relativt beskedliga och inga nya rekord noterades. Det högsta vattenståndet noterades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den högsta signifikanta våghöjden registrerades utanför Brofjorden. Milda och blåsiga förhållande gick hårt åt istäcket och i slutet av månaden bestod två tredjedelar av Bottenviken och Norra Kvarken av öppet vatten.

07 mars 2019 , 09.27

Revansch för isvintern

Så här långt har isvintern varit väldigt varierande och haft många olika faser. Efter en varm period i slutet av februari med minskande isutbredning och ruttnande isar i söder, har isen till havs nu åter börjat växa till i de norra farvattnen.

07 februari 2019 , 11.00

Januari 2019 - Stormig inledning av året

Året inleddes med att stormen Alfrida berörde hela Sverige och orsakade både högt och lågt vattenstånd. Stormen gav höga signifikanta våghöjder med en ny rekordnotering för Bottenhavet.

Tema havsmiljö från SMHI
11 mars 2019 , 12.00

Februari 2019 - Havsisen krympte i slutet av månaden

Flera lågtryck passerade under månaden men våghöjderna och vattenståndet var relativt beskedliga och inga nya rekord noterades. Det högsta vattenståndet noterades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den högsta signifikanta våghöjden registrerades utanför Brofjorden. Milda och blåsiga förhållande gick hårt åt istäcket och i slutet av månaden bestod två tredjedelar av Bottenviken och Norra Kvarken av öppet vatten.

07 mars 2019 , 09.27

Revansch för isvintern

Så här långt har isvintern varit väldigt varierande och haft många olika faser. Efter en varm period i slutet av februari med minskande isutbredning och ruttnande isar i söder, har isen till havs nu åter börjat växa till i de norra farvattnen.

07 februari 2019 , 11.00

Januari 2019 - Stormig inledning av året

Året inleddes med att stormen Alfrida berörde hela Sverige och orsakade både högt och lågt vattenstånd. Stormen gav höga signifikanta våghöjder med en ny rekordnotering för Bottenhavet.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Rosett

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Vi utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där vi samlar in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Vi analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och vi utfärdar varningar.

För att få bästa möjliga kvalité och tillgång på data, kunskap och kompetens samarbetar SMHI med andra myndigheter inom landet så väl som i angränsade länder. Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige.

Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas både i Östersjön och i Västerhavet. SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Längs kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för höga och låga havsvattenstånd. SMHI bedriver även satellitövervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet, isförhållanden och ytvattentemperatur.

Kvalitetssäkrat oceanografiskt lab

SMHI har ett ackrediterat oceanografiskt lab i Göteborg där man analyserar vattenprover. Det är kvalitetssäkrat enligt SWEDAC, ISO 17025.

Rosett

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Vi utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där vi samlar in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Vi analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och vi utfärdar varningar.

För att få bästa möjliga kvalité och tillgång på data, kunskap och kompetens samarbetar SMHI med andra myndigheter inom landet så väl som i angränsade länder. Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige.

Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas både i Östersjön och i Västerhavet. SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Längs kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för höga och låga havsvattenstånd. SMHI bedriver även satellitövervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet, isförhållanden och ytvattentemperatur.

Kvalitetssäkrat oceanografiskt lab

SMHI har ett ackrediterat oceanografiskt lab i Göteborg där man analyserar vattenprover. Det är kvalitetssäkrat enligt SWEDAC, ISO 17025.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Data om havsmiljö hos SMHI

Realtidsdata från Östersjön

Realtidsdata från Östersjön

Samarbeten kring havsmiljö

BONUS

BONUS INTEGRAL - Integrated Carbon and trace gas monitoring for the Baltic Sea

Resultatet av BONUS INTEGRAL är att visa mervärdet av att använda klassiska HELCOM parametrar och data från karbonatsystemet, gemensamt insamlade inom ramen för miljöövervakningen, för att få en bättre biogeokemiska tillståndsbeskrivning av Östersjön.

Copernicus

Copernicus Marine Service

Copernicus är EU’s program för globala miljöobservationer. Den marina delen, Copernicus Marine Environmental Monitoring Service tillhandahåller flera marina tjänster såsom oceanografiska observationsdata insamlade i nära real tid och modellberäkningar för alla europeiska hav, fria att använda och tillgängliga via en webportal.

EMODnet

EMODnet

EU-projektet EMODnet består av ett antal delar där SMHI är med i biologi, ingestion och kemi. ”Kemi” bygger helt på SeaDataNets system med distribuerade databaser etc., men omfattar förutom oceanografiska parametrar även miljögifter i vatten, biota och sediment.

EuroGOOS

EuroGOOS

EuroGOOS är ett paneuropeiskt nätverk mellan nationella myndigheter, forskningsorganisationer och privata företag som är engagerade i operationell oceanografi på europeisk nivå. EuroGOOS samordnar fem regionala operativa samarbeten i Europa. Ett starkt samarbete inom dessa regioner möjliggör deltagande av många fler partners och länder.

HELCOM

HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission

HELCOM arbetar för att Östersjön ska nå god ekologisk status 2021 och har för detta tagit fram en aktionsplan, Baltic Sea Action Plan. Tillsammans utvecklar medlemsländerna indikatorer och riktlinjer för att beskriva god havsmiljö och sammanställer information om Östersjöns miljötillstånd, State of the Baltic Sea. HELCOM har också en betydande roll i implementeringen av Havsmiljödirektivet.

ICES

ICES - System för dataskördning

Alla länder runt EU rapporterar sina nationella miljödata till ICES, ofta en gång per år. SMHI går i bräschen för utveckling av maskinkommunikation med internationella havsforskningsrådet, ICES, och vill automatisera datautbytet så att det skall ske tätare och kunna uppdateras omedelbart, så att bästa/senaste datan alltid finns tillgänglig i de europeiska nätverken.

Jerico

JericoNext

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra observationer av tillståndet i Europas kustvatten genom att knyta samman befintliga observationssystem och att utveckla nya metoder. EUs havsmiljödirektiv är en av anledningarna till att projektet satts igång.

OSPAR

OSPAR COMMISSION - Protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources

OSPAR verkar för att skydda havsmiljön i Nordostatlanten. Tillsammans utvecklar medlemsländerna indikatorer och riktlinjer för att beskriva god havsmiljö och gör en samlad bedömning av Nordostatlantens miljötillstånd. OSPAR har också en betydande roll i implementeringen av Havsmiljödirektivet.

SeaDataCloud

SeaDataCloud

SeaDataCloud är en fortsättning av SeaDataNet som är ett samarbete mellan Europas oceanografiska datacenter, som tillgängliggör data genom en gemensam webbsida.

SMHI SYKE

SMHI och SYKE - samarbete kring havsmiljöövervakning

SMHI och SYKE Finlands Miljöcentral, har sedan 2014 ett unikt och tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Genom samarbetet får båda länderna tillgång till mer miljödata och snabbare åtkomst till varandras data.

BONUS

BONUS INTEGRAL - Integrated Carbon and trace gas monitoring for the Baltic Sea

Resultatet av BONUS INTEGRAL är att visa mervärdet av att använda klassiska HELCOM parametrar och data från karbonatsystemet, gemensamt insamlade inom ramen för miljöövervakningen, för att få en bättre biogeokemiska tillståndsbeskrivning av Östersjön.

Copernicus

Copernicus Marine Service

Copernicus är EU’s program för globala miljöobservationer. Den marina delen, Copernicus Marine Environmental Monitoring Service tillhandahåller flera marina tjänster såsom oceanografiska observationsdata insamlade i nära real tid och modellberäkningar för alla europeiska hav, fria att använda och tillgängliga via en webportal.

EMODnet

EMODnet

EU-projektet EMODnet består av ett antal delar där SMHI är med i biologi, ingestion och kemi. ”Kemi” bygger helt på SeaDataNets system med distribuerade databaser etc., men omfattar förutom oceanografiska parametrar även miljögifter i vatten, biota och sediment.

EuroGOOS

EuroGOOS

EuroGOOS är ett paneuropeiskt nätverk mellan nationella myndigheter, forskningsorganisationer och privata företag som är engagerade i operationell oceanografi på europeisk nivå. EuroGOOS samordnar fem regionala operativa samarbeten i Europa. Ett starkt samarbete inom dessa regioner möjliggör deltagande av många fler partners och länder.

HELCOM

HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission

HELCOM arbetar för att Östersjön ska nå god ekologisk status 2021 och har för detta tagit fram en aktionsplan, Baltic Sea Action Plan. Tillsammans utvecklar medlemsländerna indikatorer och riktlinjer för att beskriva god havsmiljö och sammanställer information om Östersjöns miljötillstånd, State of the Baltic Sea. HELCOM har också en betydande roll i implementeringen av Havsmiljödirektivet.

ICES

ICES - System för dataskördning

Alla länder runt EU rapporterar sina nationella miljödata till ICES, ofta en gång per år. SMHI går i bräschen för utveckling av maskinkommunikation med internationella havsforskningsrådet, ICES, och vill automatisera datautbytet så att det skall ske tätare och kunna uppdateras omedelbart, så att bästa/senaste datan alltid finns tillgänglig i de europeiska nätverken.

Jerico

JericoNext

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra observationer av tillståndet i Europas kustvatten genom att knyta samman befintliga observationssystem och att utveckla nya metoder. EUs havsmiljödirektiv är en av anledningarna till att projektet satts igång.

OSPAR

OSPAR COMMISSION - Protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources

OSPAR verkar för att skydda havsmiljön i Nordostatlanten. Tillsammans utvecklar medlemsländerna indikatorer och riktlinjer för att beskriva god havsmiljö och gör en samlad bedömning av Nordostatlantens miljötillstånd. OSPAR har också en betydande roll i implementeringen av Havsmiljödirektivet.

SeaDataCloud

SeaDataCloud

SeaDataCloud är en fortsättning av SeaDataNet som är ett samarbete mellan Europas oceanografiska datacenter, som tillgängliggör data genom en gemensam webbsida.

SMHI SYKE

SMHI och SYKE - samarbete kring havsmiljöövervakning

SMHI och SYKE Finlands Miljöcentral, har sedan 2014 ett unikt och tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Genom samarbetet får båda länderna tillgång till mer miljödata och snabbare åtkomst till varandras data.

Mer om havsmiljö på externa webbplatser