VOSS – ett fritt verktyg för kommuners inledande kartläggning och objektiva skattning av luftkvalitet

Alla kommuner ska ha koll på sin luftkvalitet. I de fall det var länge sedan kommunen kontrollerade luftkvaliteten, eller om det inte har gjorts tidigare, ska en inledande kartläggning genomföras. Reflab-modeller har nu på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett verktyg som kan vara till hjälp för kommunerna i det arbetet, eller vid s.k. objektiv skattning. Verktyget kan tillämpas för de två mest frekventa luftförororeningarna, kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Kommunerna i Sverige ska kontrollera luftkvaliteten genom mätning, modellering eller objektiv skattning. Vilket kontrollförfarande som krävs avgörs bl.a. av luftkvaliteten och befolkningsmängden. Om ingen kontroll har utförts, behöver kommunen genomföra en inledande kartläggning.

För små och medelstora kommuner som inte har så föroreningsbelastade gaturum har det ibland varit svårt att göra en objektiv skattning av luftkvalitet, detta eftersom det finns få mätningar i sådana gaturum att jämföra med.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller har därför på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett hjälpmedel för kommunerna i detta arbete, Verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering (VOSS). Med hjälp av VOSS kan kommunerna göra en förenklad simulering av de två mest relevanta luftföroreningarna, kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), i ett gaturum.

Med information om gaturummet och trafiken kan man på några minuter få fram en preliminär bedömning av luftkvaliteten, det första steget i en inledande kartläggning, som talar om ifall en fördjupad kartläggning, det andra steget, behöver göras eller inte. VOSS ger ett resultatark som direkt kan bifogas den inledande kartläggningen vid rapportering till datavärdskapet för luftkvalitet.

Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla att använda på Reflab – modellers webbplats.

VOSS baseras på SIMAIR

Modellsystemet SIMAIR utgör grunden för VOSS-beräkningarna. Vid varje beräkning med verktyget görs en timme-för-timme-simulering av spridningen under ett helt kalenderår. Utifrån dessa simuleringar beräknas sedan de haltmedelvärden och percentilmått för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) som behövs för en objektiv skattning av luftkvaliteten.

Även de förberäknade bakgrundshalter av samma luftföroreningar som tagits fram för SIMAIR tas med i beräkningen. Dessa innefattar såväl långtransport från omgivningarna, både in- och utrikes, samt normalt också den urbana bakgrunden från omgivande utsläpp i den största tätorten i kommunen.

För beräkningarna har en punkt definierats i varje kommun, i de flesta fall vid stadshuset eller motsvarande. Simuleringar görs med meteorologiska data och förberäknade bakgrundshalter i denna punkt för fyra olika orienteringar av gaturummet och av dessa väljs det resultat som visar de högsta värdena ut för rapporten. En av de indataparametrar som behöver anges är höjden på omgivande byggnader. I de fall det finns byggnader i anslutning till vägen används spridningsmodellen OSPM, i annat fall används Openroad-modellen.

För små och medelstora kommuner

VOSS är i första hand framtaget som ett stöd till små och medelstora kommuner vid genomförandet av en inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet. Reflab – modeller och Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning i hur man genomför en inledande kartläggning eller en objektiv skattning.

VOSS är en förenklad tjänst och har därmed betydligt större osäkerheter än en mätning eller en modellering med fullständiga indata. Verktyget är därför tänkt som ett första steg för att ta reda på om man behöver gå vidare och göra en fördjupad kartläggning med någon av dessa metoder. Kommunen förutsätts välja ut den miljö/de miljöer i kommunen som kan antas vara ogynnsammast när det gäller luftkvalitet, men där människor samtidigt vistas.

Oavsett om resultatet ger att man behöver utföra fördjupad kartläggning eller ej kan den genererade rapporten med fördel biläggas den inledande kartläggningen/objektiva skattningen. I de fall simuleringen ger ett svar att ingen vidare undersökning behövs är detta resultat det enda som behövs för att rapportera en objektiv skattning och en inledande kartläggning för just PM10 och NO2.

Kommuner som redan genomför mätningar eller modelleringar av dessa parametrar har redan bättre och säkrare data och redovisar förstås dessa i stället. Med tanke på den större osäkerheten hos metoden ges inte resultaten som uträknade värden utan som ett intervall i vilket resultatet beräknas ligga i förhållande till den nedre utvärderingströskeln.

Ersätter nomogrammetoden

Tidigare har nomogrammetoden rekommenderats för inledande kartläggning och objektiv skattning av luftmiljön i gatumiljöer. Nomogrammetoden är dock idag utdaterad genom att emissionsfaktorerna och sammansättningen av fordonsflottan har ändrats väsentligt sedan den skrevs, liksom bakgrundshalterna. VOSS ersätter den och är att föredra genom att verktyget tar hänsyn till fler indataparametrar och gör en helårssimulering som ger en direkt skattning av percentilmåtten.