Urban Dispersion Modelling System - Finnish Meteorological Institute (UDM-FMI)

Användningsområde

UDM-FMI används för att göra spridningsberäkningar på utsläpp från trafik och industrier. Modellen är anpassad för beräkningar på urban skala.

Kort om modellen

UDM-FMI modellerar punkt-, linje-, yt- och volymkällor med en Gaussisk spridningsmodell. Beräkningarna som utförs inkluderar den kemiska omvandlingen för NO2, våt- och torrdeposition för SO2, plymlyft, luftnedsug vid byggnader och dispersion av inerta partiklar. Modellen utvärderar också tidsvariationer i den regionala bakgrundskoncentrationen. När det saknas en närliggande mätstation för regionala bakgrundsvärden används bakgrundsdata från EMEP.

Indata från modellanvändaren

  • Emissioner: för varje förorening behövs tidsseriedata med timupplösning, den effektiva höjden på källan och dess geometri (höjd och bredd) samt källans koordinater.
  • Meteorologi: data var tredje timme från en synoptisk station samt data från en radiosond två gånger per dygn (temperatur, vind och fuktighet).
  • Topografi: höjd för varje receptorpunkt.
  • Bakgrundskoncentrationer från mätplats eller en regional modell.

Vilka föroreningar kan modelleras

  • Svaveldioxid (SO2)
  • Kolmonoxid (CO)
  • Kväveoxider (NOx)
  • Bensen
  • PM2.5 och PM10
  • Totalt uppvirvlade partiklar (TSP)

Vilka resultat erhålls

Modellen erhåller timvärden för koncentration och deposition i varje gridpunkt.

Genomförda valideringar

Modellen har validerats mot mätdata i Finland (bl.a. Helsingfors och Turku). Modellen har också deltagit i en jämförelsestudie för tre städer (Kincaid, Köpenhamn och Lilleström) som även andra modeller ingått i (bl.a. OML).

Plattform

Cray X-MP superdator.

Utvecklare/ägare

Finnish Meteorological Institute (FMI).