The Air Pollution Model (TAPM)

Användningsområde

Dispersionsmodelleringar för reaktiva och icke-reaktiva föroreningar från punkt-, linje-, volym- och area-källor. Modelleringarna kan göras på lokal, urban och regional skala.

Kort om modellen

TAPM är en tredimensionell meteorologisk modell med en inbyggd kemisk transportmodell som består av en Eulersk gridmodul, en ”plume rise” modul och en Langransk partikelmodul. Modellen räknar på mesoskaliga meteorologiska faktorer och får ur detta fram den marknära meteorologin. Denna meteorologi kan sedan användas för spridningsberäkningar av gaser, partiklar och aerosoler. I spridnings- och depositionsberäkningarna är vissa kemiska processer inkluderade såsom fotokemi och svavelkemi.

Indata från modellanvändaren

  • Emissionsdata för de utsläpp som ska studeras. För punktkällor behövs skorstenshöjd, skorstensradie, gastemperatur och utsläppshastighet.
  • Omgivande byggnaders utformning och höjd

Vilka föroreningar kan modelleras

  • Svaveldioxid (SO2)
  • Kolmonoxid (CO)
  • Kväveoxider (NOx)
  • Flyktiga organiska föreningar (VOCs)
  • Ozon (O3)
  • Bensen
  • PM2.5 och PM10
  • Total Suspended Particulates (TSP)

Vilka resultat erhålls

Luftföroreningskoncentrationer erhålls som timmedelvärden för perioder upp till 24 timmar. Medelvärdena såväl som beräknade percentiler finns tillgänga för medelpunkten i varje gridruta. Beräknade maxvärden och olika percentiler kan visas grafiskt.

Genomförda valideringar

Valideringar har gjorts i Sverige (Västkusten och Jämtland) av IVL, Australien och USA. Valideringsdokumentation finns bl.a. på CSIROS hemsida.

Plattform

TAPM är en mjukvara som används på en standard PC med Windows.

Utvecklare/ägare

CSIRO Marine and Atmospheric Research, Australien.