SIMAIR

Användningsområde

SIMAIR är ett modellsystem för beräkning av luftkvalitet i svenska tätorter. Beräkningar kan göras på lokal, urban och regional skala. Tre olika webb-applikationer finns: SIMAIR-väg, SIMAIR-korsning och SIMAIR-ved.

Kort om modellen

SIMAIR använder ett kopplat modellsystem av olika modeller. På regional nivå görs beräkningar med hjälp av MATCH-modellen, som är en atmosfärskemisk spridningsmodell. På den urbana skalan används modellen BUM, som beräknar urbana bakgrundshalter. För beräkningar på lokal skala i gaturum används OSPM-modellen och nära friliggande vägar används en förenklad linjekällemodell som heter OpenRoad (för mer avancerade situationer, där flera väglänkar samverkar, används en mer avancerad linjekällemodell). För beräkning av utsläpp från punktkällor används OML-modellen.

Beräkningarna på regional och urban skala görs i förväg på SMHI och resultaten lagras som ett modellår med timvisa data i systemet. Via internet kan användaren sedan utföra beräkningar med de lokala modellerna.

Indata från modellanvändaren

För SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning behöver användaren inte ange några indata, men för optimala beräkningar kan användaren ändra eller komplettera emissionsdata och hushöjder. För SIMAIR-ved behövs sotardata för vedpannor och kaminer.

Vilka föroreningar kan modelleras

  • Kolmonoxid (CO)
  • Kväveoxider (NOx)
  • Bensen
  • PM2,5 och PM10

Vilka resultat erhålls

Utdata levereras i form av halter av luftföroreningar på väglänkar, i gaturum, urban bakgrund eller i griddat format. Halter kan erhållas som årsmedelvärde eller extremvärde. Tidsserier kan fås för enskilda receptorpunkter. De erhållna halterna kan jämföras med rådande miljökvalitetsnormer.

Halternas geografiska ursprung (internationellt, nationellt, urbant eller lokalt) kan erhållas såväl som de totala utsläppsmängderna från olika källor under beräkningsperioden.

Genomförda valideringar

SIMAIR-väg har validerats mot 19 mätstationer i gaturum och 21 mätstationer i urban bakgrund, i olika delar av Sverige, för åren 2004 och 2005 (se rapport). Ett antal statistiska mått har använts i valideringen, bl.a. RPE (relativt percentilfel) i enlighet med kvalitetsmålen. SIMAIR-ved har validerats mot mätdata från Lycksele och SIMAIR-korsning har validerats mot data från en motorväg norr om Stockholm.

Plattform

Modellen kan användas på alla Win32 PC. Programmet körs i MS Explorer och Java uppkopplat via internet mot en beräkningsserver på SMHI.

Utvecklare/ägare

SMHI