Operational Street Pollution Model (OSPM)

Användningsområde

Beräkningar av luftföroreningar från trafik på gator i stadsmiljö.

Kort om modellen

OSPM är en kombinerad plym- och boxmodell som beräknar koncentrationen av föroreningar i ett gaturum. De direkta utsläppen beräknas av plymmodellen och cirkulationen av föroreningarna i gaturummet beräknas med boxmodellen. Den totala turbulensen i gaturummet inkluderar den turbulens som trafiken ger upphov till. Luftföroreningarna i gaturummet beräknas på två meters höjd vid husfasaderna på respektive sida om vägen. Modellen inkluderar kemin mellan NO, NO2 och O3.

Indata från modellanvändaren

  • Trafikdata, beräknas från trafikvolym och emissionsfaktorer specifika för fordonet. Emissionsfaktorer för olika hastigheter finns tillgängliga i modellen men kan också modifieras. Trafikvolymen behövs för antingen timmedelvärden eller dygnsmedelvärden.
  • Meteorologi, vindhastighet och vindriktning vid taknivån på timbasis.
  • Topografi, gatans utformning och omgivande byggnaders höjd.
  • Bakgrundshalter för de föroreningar som ska studeras samt ozon, NO2 och NOx för kemiska beräkningar av NO2-halter.

Vilka föroreningar kan modelleras

  • Kolmonoxid (CO)
  • Kväveoxider (NOx)
  • Bensen
  • PM2.5 och PM10

Vilka resultat erhålls

Koncentrationer av de beräknade föroreningarna per timma och/eller de statistiska parametrarna medelvärden och percentiler.

Genomförda valideringar

Modellen har jämförts med mätningar på flera gator i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Särskilda ansträngningar har gjorts för att validera modellens reproducerbarhet vid olika meteorologiska förhållanden.
Valideringar har visat att modellen fungerar bäst för regelbundna gaturum men även relativt bra för oregelbundna gaturum.
 
OSPM-modellens utvecklare har tagit fram ett valideringsverktyg där uppmätta koncentrationer kan jämföras med modellens resultat. I valideringsverktyget kan plottar med modellerade och mätta timvärden, trendplottar bestående av årsmedelvärden och plottar med aggregerade data och deras beroende av vind- och tidsparameterar erhållas.

Plattform

Modellen kan användas på alla Win32 PC

Utvecklare/ägare

National Environmental Research Institute/National Centre for Environment and Energy, Århus universitet