OpenFOAM

Användningsområde

OpenFOAM (Open source Field Operations and Manipulation) är en tredimensionell CFD-modell (Computational Fluid Dynamics) till för beräkningar av strömningsmönster av vätskor och gaser. Modellen kan användas för att enbart studera flödesmönster och kan även användas för spridningsmodellering.

Kort om modellen

Modellen simulerar ett tredimensionellt strömningsfält inom en av användaren definierad domän. Domänens storlek och på vilken noggrannhetsnivå beräkningarna kan utföras bestäms av användaren och även vilka typer av hinder eller föremål som domänen ska innehålla. Det kan röra sig om allt från att simulera strömning omkring mindre konstruktioner, via vindmönster omkring byggnader till simulering av vind över större områden.

Modellen används på SMHI i första hand för vindkomfortstudier vid nybyggnation av högre hus i stadsmiljö där resultaten kan bidra till god planering av vindklimatet intill och den nya byggnaden.

Indata från modellanvändaren

  • Byggnadsgeometrier m.m.: Ritningar av hinder/byggnader/föremål (i STL-format)
  • Topografidata
  • Markanvändningsdata
  • Meteorologiska data från närliggande mätstation
  • Emissioner
  • Bakgrundshalter

Vilka resultat erhålls

Modellen kan leverera resultat från alla de vertikala nivåer som modellerats inom beräkningsområdet.

  • Vindfält och statistik för den beräknade tidsperioden
  • Föroreningskartor för halter samt statistik för den beräknade tidsperioden.

I figuren nedan syns beräknad strömning runt en byggnad.

Genomförda valideringar

OpenFOAM har använts vid ett stort antal vindkomfortberäkningar för planerade byggnationer i stadsmiljö. De flesta beräkningar har gjorts för byggnader i Stockholm men utredningar har även utförts i Malmö, Göteborg och Ängelholm. En del spridningsberäkningar har utförts för ny- eller ombyggnad intill större vägar eller andra utsläppskällor.

Plattform

OpenFOAM fungerar i de flesta Linux-miljöer. Många utredningar kan dock vara ganska beräkningstunga och tillgång till en dator eller en server med stor kapacitet är att föredra.

Utvecklare/ägare

OpenFOAM skapades på 1980-talet och är nu en "open source"-programvara som utvecklas av The OpenFOAM Foundation Ltd i Storbritannien.