MISKAM

Användningsområde

MISKAM (Microscale Climate and Dispersion Model) är en tre dimensionell CFD-modell (Computational Fluid Dynamic) för beräkning av spridning avseende luftföroreningar i mikroskala. Modellen beräknar vindförhållanden och haltfördelningen med hög geografisk upplösning i allt från gaturum och vägavsnitt till kvarter eller del av städer. Den typiska storleken för beräkningsområdet är några 100-tals meter till några kilometer med en gridupplösning på 1-2 m. Föroreningskällorna kan beskrivas som punkt, linje- eller ytkällor. MISKAM har ett användargränssnitt, som erbjuder effektiva verktyg för hantering av indata, och resultat samt visualisering.

Kort om modellen

Den mest använda varianten av MISKAM-modellen ingår i ett modellsystem s.k. SoundPLAN. Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför t.ex. turbulens runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära strömningsförhållanden återges på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar sig därmed väl för beräkningar inom tätbebyggda områden där beräkning av haltnivåer skall utföras från markplan upp till flera vertikala nivåer. Modellen tar även hänsyn till horisontell transport (advektion), sedimentation och deposition samt effekten av vegetation. Modellen hanterar även effekten av vindmönster under t.ex. broar/viadukter, s.k. underflow. Dessa egenskaper gör MISKAM speciellt anpassad för planering av nya vägdragningar eller nybyggnation i urbana områden.

MISKAM är också väl lämpad för klimatstudier inom stadsplanering och stadsutveckling och kartläggning av vindutsatta områden. Resultatet kan bestämmas i enskilda punkter eller som färgkartor för hela beräkningsområdet.

Indata från modellanvändaren

Indataparametrar är: Information om vägnätet, byggnader i 3D, samt källornas läge och styrka (emission). Dessutom krävs lokal meteorologiska data.

Vilka föroreningar kan modelleras

Miskam kan modellera alla föroreningar (gaser) och även partiklar. Men efterprocessering behövs om kemisk omvandling sker av gaserna.

Vilka resultat erhålls

Modellen ger resultat för alla beräknade vertikala nivåer över beräkningsområde:

  • Enstaka vindfält och statistik för den beräknade tidsperioden
  • Föroreningskartor för halt och deposition, samt statistik för den beräknade tidsperioden
  • Olika funktioner för efterprocessering och visualisering av resultaten.

I figuren nedan ges exempel på resultat vid beräkning för ett antal kvarter.

I figuren nedan ges exempel på resultat vid beräkning för ett antal kvarter.
Förstora Bild

Genomförda valideringar

Modellutvecklaren har kontinuerlig utvärderat och validerat modellen under utvecklingsarbete. Testberäkningarna har gjorts enl VDI-Code 3783/9 "Environmental meteorology - Prognostic microscale wind field models - Evaluation for flow around buildings and obstacles." [Se länk i högerspalten]

Litteraturhänvisning:

J. Eichhorn, A. Kniffka2 (2010): The numerical flow model MISKAM: State of development and evaluation of the basic version. Meteorologische Zeitschrift, Vol 19. No. 1, pp. 081-90.

Plattform

MISKAM körs under Windows på en dator med minst 64 MB RAM.

Utvecklare

Modellen är utvecklad av Joachim Eichhorn vid Institute for Atmospheric Physics, University of Mainz, Germany.