Enviman - EnviMan AQPlanner

Användningsområde

Enviman AQPlanner är ett system som används för luftmiljöövervakning och stads- och trafikplanering. Systemet är utarbetat för att kunna göra luftkvalitetsscenarier i städer och regioner.

Kort om modellen

Enviman AQPlanner är en del av luftvårdssystemet EnviMan. AQPlanner innehåller en spridningsmodell och en gaturumsmodell. Spridningsmodellen är den Gaussiska modellen AerMod utvecklad av USA:s Naturvårdsverk. Gaturumsmodellen är den i Danmark utvecklade modellen OSPM. AQPlanner kan köras mot en emissionsdatabasmodul som är inkluderad i EnviMan. Beräkningar kan på så vis inkludera alla aktuella källor samt påverkan från omgivande byggnader.

Indata från modellanvändaren

  • Emissioner: används från modulen EnviMan Emissioner, en del av EnviMan-systemet. En emissionsdatabas behöver således byggas upp i denna modul.
  • Meteorologiska data: vindhastighet, vindriktning, omgivningstemperatur och molnighet/globalstrålning. Meteorologiska data lagras i EnviMan-modulen EnviMet.
  • Topografi fås från kartinformation lagrad i en separat modul.

Vilka föroreningar kan modelleras

Föroreningar som är kemiskt inerta som t.ex. kolmonoxid (CO), kväveoxid (NOx), bensen, PM2.5 och PM10. Kemiskt reaktiva föroreningar som kvävedioxid(NO2) kan också modelleras.

Vilka resultat erhålls

Utdata kan erhållas som timvisa data och/eller tidsvärden eller extremhalter enligt kraven i EU-lagstiftningen och de svenska miljökvalitetsnormerna.

Resultatet från simuleringarna presenteras i grafisk form och kan därifrån exporteras som ESRI shape filer, rasterfiler eller som numeriska värden i Excel-format.

Genomförda valideringar

Spridningsmodellen och gaturumsmodellen har validerats var och en bl.a. av sina ursprungliga utvecklare. EnviMan i sin helhet har modellerats mot mätdata i Göteborg.

Plattform

EnviMan bör köras under Windows och kan inställeras både i enskilda datorer och i nätverk.

Utvecklare/ägare

OPSIS