Dispersion [för PC/Windows]

Användningsområde

Beräknar koncentrationer i luft på den lokala skalan (<10km). Modellen kan användas för olika typer av källor – punktkällor, ytkällor, linjekällor och vägkällor.

Kort om modellen

Modellsystemet består av två delar. Den första delen behandlar meteorologiska data och benämns ofta meteorologisk preprocessor. Gränsskiktsvariabler för atmosfärens vind- och temperaturförhållanden och turbulensegenskaper beskriver strukturen av atmosfärens gränsskikt och beräknas timme för timme utgående från meteorologiska observationsdata.

Den andra delen är en Gaussisk spridningsmodell som beräknar hur föroreningarna transporteras och sprids. Den baseras på källornas emissioner och de meteorologiska parametrarna som beräknats i det tidigare steget. Spridningsparametrarna är alltså direkt kopplade till beräknade gränsskiktsparametrar, såsom energiflödet genom solens uppvärmning av markytan, vindens friktionshastighet, blandningsskiktets höjd och vindhastigheten på olika höjdnivåer.

Indata från modellanvändaren

  • Emissioner för källorna: Kan beskrivas som tids- eller temperaturberoende.
  • Skorstensdata: Position, gasflöde och -temperatur, höjd och innerdiameter, samt data för beräkning av byggnadsnedsug (byggnadshöjd och ett breddmått)
  • Meteorologiska data: Vindhastighet, vindriktning, omgivningstemperatur, luftfuktighet, molnighet, molnbas, nederbörd och lufttryck. Radiosonddata kan förbättra stabilitetsberäkningarna. Tidigare har data från meteorologiska mätstationer brukat användas, men numera används i regel data från SMHIs system för mesoskalig analys av observationsdata (Mesan).

Vilka föroreningar kan modelleras

Alla ämnen förutsatt att hänsyn ej behöver tas till kemiska omvandlingar eller gravitationell nedsjunkning (tunggas); dock kan omvandling NOx till NO2 beräknas utifrån bakgrundshalter av kväveoxider och ozon.

Vilka resultat erhålls

Timvisa koncentrationer i luften i ett yttäckande beräkningsrutnät (grid) avsett som underlag för kartpresentation. Olika statistiska mått, lämpliga för jämförelse med aktuella normer. Finns också tröskelvärdesberäkningar, dvs. frekvens av halter över ett tröskelvärde.

Genomförda valideringar

Spridningsmodellering för punktkällor har utvärderats med data från Lycksele och för trafikkällor för ett flertal olika platser. Dispersion har mycket gemensamt med modellen OML, som har validerats på ett omfattande sätt för olika platser och förhållanden.

Plattform

Windows på persondator (PC).

Utvecklare/ägare

SMHI