Contaminants in the Air from a Road (CAR-FMI)

Användningsområde

CAR-FMI används för att beräkna spridningen av trafikemissioner på öppna vägar (vägar som ej är omgivna av t.ex. byggnader). Modellen är tillämpbar på lokal skala (upp till 30 km).

Kort om modellen

CAR-FMI består av en emissionsmodell och en dispersionsmodell samt en modell som bearbetar meteorologiska indata. Emissionsmodellen delar upp fordonsemissioner i sju olika kategorier och beräknar, baserat på fordonets hastighet, varje kategoris emissionsfaktor. Dispersionsmodellen inkluderar kemin mellan NO, O3 och NO2. Utdata erhålls i punkter som användaren definierar.

Indata från modellanvändaren

 • Emissionsdata: för varje förorening behövs timdata, källans effektiva höjd över marken och de geografiska koordinaterna för källan.
 • Meteorologiska data: väderstationsdata var tredje timma och vertikal profiler från radiosonder två gånger per dygn behövs. Dessutom behöver en tidsserie med timvärden som sträcker sig över ett år finnas tillgänglig.
 • Topografi i form av receptorpunkternas höjdläge och markskrovligheten.
 • Bakgrundshalter, tidsserie för ett år med timvärden behövs.

Vilka föroreningar kan modelleras

 • Svaveldioxid (SO2)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Kväveoxider (NOx)
 • Ozon (O3)
 • Bensen
 • PM2.5 och PM10
 • Total uppvirvling av partiklar (TSP)

Vilka resultat erhålls

Utdata erhålls som timvärden och som medelvärden i varje fördefinierad receptorpunkt. Percentiler kan fås. Den statistiska analyserade datan presenteras i tabellform eller vid användning av GIS grafiskt.

Genomförda valideringar

Modellen har validerats mot mätdata i Finland (Espoo och i utkanten av Helsingfors). Modellen har också jämförts med CALINE4 från the Environment Protection Agency i USA.

Plattform

Modellen kan installeras och användas i både Windows- och Linux/Unix-miljö.

Utvecklare/ägare

Finska Meteorologiska Institutet (FMI)