AUSTAL2000

Användningsområde

Lokalskalig beräkning av luftkvalitet. Beräknar koncentrationer i luft och deposition till mark. Mångsidigt användbar för både marknära och upphöjda källor.

Kort om modellen

AUSTAL2000 utvecklades på uppdrag av Tysklands miljöskyddsmyndighet Umweltbundesamt (UBA). Modellen är officiellt erkänd som referensmodell för luftkvalitetskontroll enligt de tyska föreskrifterna (TA Luft). UBA tillhandahåller AUSTAL2000 fritt för nedladdning.

Modellen är av s.k. Lagrangesk typ, dvs. arbetar med ett rörligt koordinatsystem som är ”partikelföljande” med det studerade plymflödet. Detta till skillnad mot Eulerska modeller som arbetar med den vanliga fixa s.k. Cartesiska typen av koordinatsystem. Resultaten från AUSTAL2000 erhålls naturligtvis ändå i ett fast koordinatsystem.

En viktig fördel med ett Lagrangeskt angreppssätt vid spridningsmodellering är de goda möjligheterna att beräkna strömning kring byggnader och i komplex terräng. Sådana beräkningar kan göras i AUSTAL2000, med byggnaderna förenklade till kub- eller cylinderform. Modellen arbetar i ett tredimensionellt beräkningsrutnät (grid) och behöver inte göra det för Gaussiska modeller karaktäristiska antagandet om normalfördelning av timmedelhaltvärdena i plymtvärsnittet (y- och z-led).

AUSTAL2000 är mycket mångsidig och kan hantera såväl punktkällor, linjekällor och areakällor som volymkällor. Modellen inkluderar kemisk omvandling av NO till NO2. Vid depositionsberäkningar för partiklar kan dessa delas in i fyra olika storleksklasser och beräkningarna inkluderar sedimentation (nedsjunkning pga. gravitationen).

Modellens realistiska arbetsområde anges vara upp till 100 gånger utsläppshöjden – innebärande exempelvis upp till 10 km avstånd för en 100 meter hög skorsten.

Det finns en variant av modellen som är avsedd för beräkning av luktspridning. Resultaten ges som procent ”lukttimmar” av totalt antal timmar. En ”lukttimme” definieras (enligt de tyska riktlinjerna) som en timme då lukt beräknas föreligga minst 10 % av tiden. Detta avviker från svensk vanlig praxis som fokuserar på hur stor andel av total tid som lukt föreligger; hänsyn erfordras då till det faktum att andelen av en timme som lukt föreligger varierar stort mellan olika timmar.

Indata från modellanvändaren

Emissionsdata – såväl föroreningsemission som flödes- och temperaturdata för beräkning av värmeinnehåll/plymlyft. Ett stort antal källor kan läsas in i modellen och kan anges tidsvarierande. Meteorologiska indata utgörs av timvisa tidsserier av vindriktning, vindhastighet och stabilitetsklass av typen Klug/Manier. Som stabilitetsdata kan alternativt användas en tidsserie för Monin-Obukhov-längd. Tidsserier av bakgrundshalt kan läggas in varvid totalhalt kan erhållas.

Om man vill utnyttja modellens förmåga att beräkna strömning i komplex terräng så krävs speciella indatafiler som anger höjdvärden för terrängen (följande format anges i specifikationen som användbara: GridASCII, XYZ, USGS DEM, eller SRTM).

Vilka föroreningar kan modelleras

Ett stort antal föroreningar, gas- och partikelformiga.

Vilka resultat erhålls

Koncentrationer i luften i ett 2- eller 3-dimensionellt gridnät. Tim-, dygns- och årsmedelvärden, angivet i statistiska mått (medelvärden och percentiler) anpassade efter tyska och EU-föreskrifter för olika föroreningar.

Deposition till markytan i ett yttäckande gridnät.

Vidareutvecklad 2D- och 3D-visualisering i en kanadensisk version: AUSTAL View TM.

Genomförda valideringar

Oklart valideringsläge.

Plattform

Dator med operativsystem Windows eller Linux.

Utvecklare/ägare

Umweltbundesamt (UBA), Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau, Tyskland.

Ett vidarutvecklat användargränssnitt AUSTAL View TM med kvalificerade grafiska presentationer har tagits fram och ägs av: Lakes Environmental, 170 Columbia St. W, Suite 1, Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada.