Advanced Local and Regional Modelling System (ALARM)

Användningsområde

ALARM kan användas för spridningsberäkningar av punkt-, linje-, yt- och diffusa källor. Modellen beräknar halter över en längre egen vald period eller vid enskilda tillfällen, t.ex. vid en olycka, där spridningsprognoser kan erhållas för upp till 12 timmar.

Kort om modellen

ALARM består av en ”higher-closure ” spridningsmodell som gör beräkningar för emissioner från vägar och ytkällor samt av en semi-gaussisk trajektoriemodell som beräknar spridningen av punktkällor. Modellen i sin operationella tillämpning använder tusentals olika väderscenarion inlagda och genomför spridningsberäkningar för det väderscenario som överensstämmer bäst med givna meteorologiska indata. Detta gör att hänsyn tas till turbulens och ändrade förhållande som en följd av ändrad terräng.

Indata från modellanvändaren

  • Emissioner - emissionsdatabas för emissioner från t.ex. trafik, industrier, hushållsuppvärmning
  • Meteorologi - meteorologisk databas med vindar, temperatur och turbulens. Databasen bör innehålla mastmätningar upp till 15 meter för vindar och temperatur samt data från s.k. sodarmätningar för att erhålla vinddata på höjder upp till några hundra meters höjd.

Vilka föroreningar kan modelleras

Föroreningar som är kemiskt inerta som t.ex. kolmonoxid (CO), kväveoxid (NOx), bensen, PM2.5 och PM10. Kemiskt reaktiva föroreningar som kvävedioxid (NO2) kan också modelleras.

Vilka resultat erhålls

Medelvärdeskoncentrationer för varje timme och percentiler erhålls för egen vald period.

Genomförda valideringar

Modellen i sin helhet har validerats för området runt Trollhättan och Vänersborg och i Aten. High-closure-modellen har dessutom validerats mot mätningar i Nevada, USA.

Plattform

ALARM kan användas på PC för Windows 95 eller senare.

Utvecklare/ägare

Enger KM konsult AB