Airviro - Dispersion

Användningsområde

Airviro Dispersion är ett luftvårdssystem som används för stads- och trafikplanering, realtidsövervakning av luftmiljön och för att producera luftmiljöprognoser. Med systemet kan spridningen av utsläpp från industri, trafik och värme- och kraftproduktion beräknas.

Kort om modellen

Airviro Dispersion är en modul i Airviro-systemet som innehåller ett antal spridnings- och vindmodeller. För närvarande inkluderar modulen 11 modeller där några är utvecklade för Airviro och andra är externt utvecklade men implementerade i Airviro. De ingående modellerna är gaturumsmodeller, Gaussiska modeller och Eulerska modeller. Gemensamt kan modellerna användas från gaturumsberäkningar till beräkningar på regional nivå för punkt-, area-, grid-, och vägkällor.

Indata från modellanvändaren

  • Emissionsdata från emissionsdatabasen som byggs upp separat i modulen, Airviro EDB.
  • Meteorologiska data från lokala mastmätningar eller om detta saknas från rutinmeteorologiska data.

Vilka föroreningar kan modelleras

Föroreningar som är kemiskt inerta som t.ex. kolmonoxid (CO), kväveoxid (NOx), bensen, PM2.5 och PM10. Kemiskt reaktiva föroreningar som kvävedioxid (NO2) kan också modelleras.

Vilka resultat erhålls

Om indata består av tidsserier levereras utdata som fält av timvisa halter. Ur detta kan medelvärden, percentiler och annan statistik erhållas. Om indata består av statistiska klimatologier genereras utdata i form av medel- och percentilfält.

Genomförda valideringar

Systemet med de Airviro-utvecklade Gaussiska och Eulerska modellerna har validerats mot mätdata från Stockholm, Göteborg, olika städer i England och i Santiago. Den Airviro-utvecklade Gaussiska modellen har även validerats mot mätdata i Riga, Lettland, Teheran, och i och omkring ett raffinaderi i Talcahuano, Chile.

Plattform

Airviro installeras på PC i Linuxmiljö. Användare kan koppla upp sig på en server via en webbläsare.

Utvecklare/ägare

Utvecklat av SMHI och Apertum.
Ägare: Apertum. (Tidigare ägdes Airviro av SMHI.)