AirQuis

Användningsområde

Beräkningar av dispersionen av inerta och fotokemiska föroreningar. Beräkningarna kan utföras på urban, lokal och upp till regional skala.

Kort om modellen

AirQuis (AirQuis/EPISODE) är ett luftvårdssystem där spridningsberäkningar sker 3-dimensionellt med en modell som kombinerar en Eulerisk och en Langransk modell. Modellen används typiskt för att beräkna luftföroreningskoncentrationer i miljöer som påverkas av flera olika källor, t.ex. vägtrafik, industrier och uppvärmning av hushåll och kan således hantera både punkt, linje och areakällor. Modellen innehåller 45 olika föreningar och ungefär 70 kemiska reaktioner. Beräkningarna av NO2-koncentrationer baseras på kemin mellan NO, NO2 och O3.

Indata från modellanvändaren

  • Meteorologi: temperatur och vindmätningar från minst en relevant station måste finnas tillgängliga.
  • Topografi: medelhöjden över havet i mittpunkten i varje gridcell och i varje receptorpunkt behövs. Ofta definieras även markens skrovlighet i indatasetet.
  • Bakgrundskoncentrationer: koncentrationer på timbasis behövs för varje förorening.

Vilka föroreningar kan modelleras

  • Svaveldioxid (SO2)
  • Kolmonoxid (CO)
  • Kväveoxider (NOx)
  • Flyktiga organiska föreningar (VOCs)
  • Ozon (O3)
  • Bensen
  • PM2.5 och PM10

Vilka resultat erhålls

Modellen erhåller timvisa värden samt torr- och våtdeposition i varje beräkningspunkt.

Genomförda valideringar

AirQuis/EPISODE har validerats för NOx, NO2, PM10 och PM2.5 i flera norska städer (bl.a. Oslo) samt i Berlin och Haifa. Modellen har också deltagit i en modelljämförelsestudie.

Plattform

Modellen har körts på Windows, HP-UX och Solaris. Modellen kan enkelt användas i Linux.

Utvecklare/ägare

Norska Institutet för luftforskning (NILU)