AERMOD-modellen

Användningsområde

Lokal- och regionalskalig beräkning av luftkvalitet. Beräknar koncentrationer i luft och deposition till mark. Mångsidigt användbar för både marknära och upphöjda källor.

Kort om modellen

Modellen är gaussisk, dvs. halten i tvärsnittet av en rökplym behandlas som normalfördelad i höjd- och sidled. Baserad på s.k. similaritetsteori för det atmosfäriska gränsskiktet (etablerade matematiska samband för den nedre delen av atmosfären som är påverkad av turbulens genererad från jordytan). Depositionsdelen baseras på depositionshastigheter och uttvättningskoefficienter för olika ämnen.

Simuleringarna ger resultatfält omfattande upp till 30 km distans. Modellen kan ta hänsyn till komplex terräng och markanvändningsdata. Kan ta hänsyn till successiv avklingning av massa under transporten och till kemiska omvandlingar även av multikemisk art, dvs. om källorna emitterar flera ämnen som interagerar med varandra.

Modellen har möjlighet att ta hänsyn till bakgrundshalt från mätdata, ned till timvis tidsupplösning. Detta sker genom att man kan inkludera mätdata från flera mätare placerade i olika riktningar.

Arbetar med ”steady-state”-förhållanden, innebärande konstant vindriktning och vindhastighet över hela beräkningsområdet i beskrivningen av de gaussiska plymerna. Begränsningar finns i denna typ av modell när det gäller att ta om hand vindstilla förhållanden, något som kan vara av betydelse särskilt för marknära källor.

Indata från modellanvändaren

Emissionsdata för en eller flera källor läses in i modellen. Dessa data kan anges som timvis varierande.

Meteorologiska data från vanlig väderstation kan användas och förprocessas då med en särskilt system före modellberäkning. Som komplement kan även data för högre luftlager läsas in (radiosonddata). Dataset bör omfatta ett till fem år.

Topografiska data kan läsas in i form av AutoCAD DXF-filer och kan kompletteras med markanvändningsdata. Topografiinput kan även göras manuellt.

Vilka föroreningar kan modelleras

Ett stort antal ämnen.

Vilka resultat erhålls

Koncentrationer i luften i ett yttäckande gridnät för kartpresentation och i tabellform. 1-timmes, dygns- och årsmedelvärden.

Deposition till markytan i ett yttäckande gridnät för kartpresentation och i tabellform. Torrdeposition kan delas upp på säsongs- och markanvändningskategorier.

Genomförda valideringar

En lång rad valideringar har gjorts, vars dokumentation finns tillgängliga via hemsidan för EPA (United States Environmental Protection Agency, se Externa länkar nedan).

Plattform

PC-dator.

Utvecklare/ägare

EPA – United States Environmental Protection Agency.