Atmospheric Dispersion Modelling System (ADMS)

Användningsområde

ADMS är ett luftvårdssystem utvecklat i två versioner, ADMS road och ADMS urban. ADMS road är lämpad för luftkvalitetsutvärderingar i mindre städer och för vägar på landsbygden. ADMS urban används för situationer där många olika källor orsakar luftkvalitetsproblem och används för större städer.

Kort om modellen

Spridningsberäkningar utförs med en kvasi-Gaussisk modell som beräknar dispersion av kontinuerliga utsläpp. Utsläppen kan komma från punkt-, area-, linje-, volym- eller vägkällor.

ADMS urban har en inbyggd trajektoriemodell och ett kemiskt reaktionsschema för de huvudsakliga reaktionerna som påverkar koncentrationerna av NOx (NO, NO2, O3 och VOC) och svavel.

Indata från modellanvändaren

 • Emissionsdata - emissioner i utsläpp per sekund för punktkällor eller i gram per kilometer och sekund för vägkällor. Emissionskällor kan rapporteras med en tidsvariation över dygnet eller över månaderna under ett år.
 • Meteorologiska data - tidsserier för perioder upp till fem år kan användas. Meteorologisk indata är normalt representativ för varje timme och bör bestå av vindhastighet, vindriktning, vilken höjd vinden har mätts på, yttemperatur, nederbörd, molntäcke och solinstrålning. Även vertikala profiler kan användas som indata.
 • Topografi - terrängens höjd och/eller ytskrovlighet ska anges i ett griddat format.

Vilka föroreningar kan modelleras

 • Svaveldioxid (SO2)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Kväveoxider (NOx)
 • Flyktiga organiska föreningar (VOCs)
 • Ozon (O3)
 • Bensen
 • Ammoniak (NH3)
 • Bly (Pb)
 • PM2.5 och PM10
 • Totala uppvirvlade partiklar (TSP)

Vilka resultat erhålls

Medelkoncentrationer under specifika tidsintervall (från tio minuter och upp till flera år) fås som utdata. Även percentiler liksom torr- och våtdeposition kan erhållas. ADMS urban kan användas för att producera luftkvalitetsprognoser för de två följande dagarna.

Genomförda valideringar

Både ADMS urban och ADMS road har validerats i flera studier. Man har bl.a. jämfört modellresultat med data från Storbritanniens automatiska urbana nätverk (AUN) i flera städer. Valideringar har också skett mot timmätdata för två motorvägar i Storbritannien samt för en motorväg i USA där data från morgontimmarna under vintern validerades i tio punkter längs vägen.

ADMS deltar i EU:s modellharmoniseringsprogram och har i programmet jämförts med andra europeiska och amerikanska modeller.

Plattform

PC på Windows XP, Vista eller 7. ADMS kan länkas till GIS.

Utvecklare/ägare

Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.