Rapporter och handböcker

Här finns länkar till handböcker och rapporter som innefattar val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

Luftguiden

Naturvårdsverkets handbok Luftguiden innehåller vägledning om tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Luftguiden

Inledande kartläggning och objektiv skattning

Naturvårdsverkets vägledning om inledande kartläggning och objektiv skattning.

Naturvårdsverkets vägledning

Fairmode

Fairmode - Forum for air quality modelling in Europe - är ett europeiskt initiativ som syftar till att främja användandet av spridningsberäkningar för kontroll av luftkvalitet. På webbsidan finns flera rapporter om policy kring användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe

Vägledningsdokument från Fairmode

Fairmodes referensguide för luftkvalitetsmodellering

Fairmodes vägledningsdokument om modellering av NO2