Sök publikationer

Sökresultat 60 träffar på framtidsklimat

Framtidens vattentillgång i Mälaren, Göta älv, Bolmen, Vombsjön och Gavleån Underlag till Dricksvattenutredningen

RapporterKlimatologiKlimat

Dricksvattenutredningen har, tillsammans med sin referensgrupp för klimatförändringar, valt några orter för mer noggranna fallstudier kring framtida dricksvattenförsörjning. Som ett underlag har SMHI tagit fram denna klimatanalys för de fem ytvattentäkterna Mälaren, Göta älv, Bolmen, Vombsjön och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 39
Författare: Anna Eklund, Jenny Axén Mårtensson, Sten Bergström och Elin Sjökvist
Publicerad: april 2016

Myndigheters arbete med klimatanpassning 2019

RapporterKlimatologiKlimat

Myndigheterna ska redovisa sitt arbete med klimatanpassning till SMHI
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete antogs av regeringen i juni 2018 och trädde i kraft 1 januari 2019. Den fastställer att 32 nationella myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser ska, inom sina …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 54
Författare: Karin Hjerpe, Therése Sjöberg, Karin Lundgren Kownacki, Lotta Andersson, Åsa Sjöström
Publicerad: april 2020

Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust

RapporterKlimatologiKlimat

I rapporten redovisas hur en metod framtagits för att kunna skatta de allra högsta havsvattenstånd som kan uppträda vid de mätstationer för havsvattenstånd som finns längs Sveriges kust. Metoden är generell och principerna kan därför tillämpas på mätdataserier från olika platser. För att kunna …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 45
Författare: Sofie Schöld, Cajsa-Lisa Ivarsson, Signild Nerheim och Johan Södling
Publicerad: januari 2018

Karttjänst för framtida medelvattenstånd längs Sveriges kust

RapporterKlimatologiKlimat

Havsnivån stiger och orsaken är den globala uppvärmningen. Effekterna av uppvärmningen på havets nivå kommer främst från den termiska expansionen samt bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna på Grönland och Antarktis.

Hur snabbt den globala havsnivån stiger beror på hur stora …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 41
Publicerad: januari 2018

FN:s klimatpanel – Sammanfattning för beslutsfattare Global uppvärmning på 1,5ºC

RapporterKlimatologiKlimat

Denna rapport har tagits fram på förfrågan till IPCC ”… att till år 2018 ta fram en specialrapport om konsekvenserna av 1,5°C uppvärmning jämfört med förindustriella nivåer och relaterade globala utsläppsbanor av växthusgaser”. Detta framgår av 21:a partskonferensen av FN:s ramkonvention om …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 53
Publicerad: 22 februari 2019

Klimatanpassa nordiska städer med grön infrastruktur

RapporterKlimatologiKlimat

Förtätning av städer och pågående klimatförändring ökar behovet av anpassningsåtgärder. Grön infrastruktur och naturbaserade lösningar kan bidra till att skapa mer hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. För att öka användningen av grön infrastruktur som en del i klimatanpassningen behöver vi …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 50
Författare: Gunn Persson, Christina Wikberger och Jorge H. Amorim
Publicerad: december 2018

Förslag på system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning

RapporterKlimatologiKlimat

SMHI har på uppdrag av regeringen utvecklat ett förslag på ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Inför framtagandet av systemet har erfarenheter från andra länders system för uppföljning och utvärdering av klimatanpassning, liksom från svenska …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 60
Författare: Karin Hjerpe och Åsa Sjöström
Publicerad: 11 januari 2021

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Hjälmaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Hjälmaren fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.
De tydligaste förändringarna i Hjälmaren i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • De allra …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 43
Författare: Anna Eklund, Anna Johnell, Linda Tofeldt, Johanna Tengdelius-Brunell, Maria Andersson, Cajsa-Lisa Ivarsson, Jonas German, Elin Sjökvist och Elinor Andersson
Publicerad: juni 2017

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vättern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.
De tydligaste förändringarna i Vättern i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • Det blir mindre …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 42
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Johanna Tengdelius-Brunell, Anna Johnell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Elinor Andersson
Publicerad: juni 2017

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. 
De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:

  • Det blir vanligare med låga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 44
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Anna Johnell, Maria Andersson, Johanna Tengdelius-Brunell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Ulrika Harbman, Elinor Andersson
Publicerad: september 2017
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår