Sök publikationer

Sökresultat 60 träffar på framtidsklimat

Klimat i förändring 2021 Den naturvetenskapliga grunden

RapporterKlimatologiKlimat

Denna sammanfattning för beslutsfattare (”Summary for Policymakers”, SPM) presenterar centrala resultat från Arbetsgrupp I:s (”Working Group I”, WGI) del av IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering (”Assessment Report 6”, AR6), av klimatförändringens naturvetenskapliga grund. Rapporten bygger vidare på …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 65
Författare: Denna översättning är utförd av SMHI som är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC och är inte en officiell IPCC-översättning
Publicerad: januari 2022

Myndigheters arbete med klimatanpassning 2021

RapporterKlimatologiKlimat

Analys av myndigheternas arbete med klimatanpassning
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete (Klimatanpassningsförordningen) fastställer att 32 nationella myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser, inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag, ska initiera, stödja …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 66
Författare: Karin Lundgren Kownacki, Bodil Englund, Aino Krunegård, Pontus Wallin
Publicerad: 19 april 2022

Betydelsen av storskalig atmosfärisk cirkulation för Sveriges temperatur- och nederbördsklimat En jämförelse av normalperider

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver skillnaden i temperatur- och nederbördsklimat mellan den senaste normalperioden 1991–2020 och de tidigare normalperioderna under 1900-talet; 1901–1930, 1931–1960 och 1961–1990. Fokus ligger på att beskriva hur klimatet ändrats i relation till hur den storskaliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 61
Författare: Erik Kjellström, Felicitas Hansen, Danijel Belušić
Publicerad: maj 2021

Sommaren 2018 - en glimt av framtiden?

RapporterKlimatologiKlimat
, Jenny Axén Mårtensson, Magnus Asp, Steve Berggreen- Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson och Håkan Persson (2015) Framtidsklimat i Dalarnas län  enligt RCP-scenarier 17. Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson

Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete

RapporterKlimatologiKlimat

Det naturvetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringen blir allt starkare vilket till exempel har rapporterats i rapporten Klimat i förändring 2021 – Den naturvetenskapliga grunden från FN:s klimatpanel, IPCC, 2021. Den globala medeltemperaturen har höjts med mer än 1,1 grader sen andra …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 64
Författare: Erik Kjellström, Lotta Andersson, Lars Arneborg, Peter Berg, René Capell, Sam Fredriksson, Magnus Hieronymus, Anette Jönsson, Lena Lindström, Gustav Strandberg
Publicerad: februari 2022

Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019 – Analys av statusrapportering till SMHI

RapporterKlimatologiKlimat

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska myndigheterna inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Myndigheterna ska årligen redovisa sitt klimatanpassningsarbete till SMHI, på det sätt som …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 55
Författare: Therése Sjöberg, Karin Hjerpe, Karin Lundgren Kownacki, Lotta Andersson
Publicerad: juni 2020

Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat
och hydrologiska effektstudier 16. Elin Sjökvist, Gunn Persson, Jenny Axén Mårtensson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson och Håkan Persson (2015) Framtidsklimat i Dalarnas län  enligt RCP-scenarier 17. Linda Nylén, Magnus Asp, Steve

Uppföljning av de svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar

RapporterKlimatologiKlimat

De svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden (Klass I-flöden) för dammanläggningar publicerades första gången för snart 30 år sedan (Flödeskommittén, 1990). SMHI har på uppdrag av Svenska kraftnät undersökt om de parametrar som används för flödesbestämningarna har förändrats …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 51
Författare: Katarina Losjö, Johan Södling, Lennart Wern och Jonas German
Publicerad: september 2019

Myndigheters arbete med klimatanpassning 2020

RapporterKlimatologiKlimat

Analys av myndigheternas arbete med klimatanpassning

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete (Klimatanpassningsförordningen) fastställer att 32 nationella myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser, inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag, ska initiera, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 62
Författare: Karin Hjerpe, Therése Sjöberg, Bodil Englund, Anna Jonsson
Publicerad: april 2021

Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet. Redovisning av ett regeringsuppdrag December 2016

RapporterKlimatologiKlimat

SMHI har fått i uppdrag att senast den 20 december 2016 redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 40
Författare: Anna Bohman (Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR) vid Linköpings universitet, Lotta Andersson, SMHI och CSPR, Linköpings universitet samt Åsa Sjöström, SMHI.
Publicerad: december 2016
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår