Sök publikationer

Improvement HBV model Rhine in FEWS. Final report.

RapporterHydrologiHydrologi

Between 1997 and 2004, the German Federal Institute of Hydrology (BfG), in cooperation with the Dutch Rijkswaterstaat Waterdienst, set up and calibrated the HBV rainfall-runoff model for the river Rhine. The model performed well for its original purpose, but less well when it was incorporated in …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 112
Författare: Gitte Berglöv, Jonas German, Hanna Gustavsson, Ulrika Harbman and Barbro Johansson
Publicerad: 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2015 - The major inflow in December 2014

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2014 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 53
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: februari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2016

RapporterOceanografi

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta, enbart artlistor och klorofylldiagram.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala i de västra delarna medan silikat låg klart under medel för årstiden i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker

RapporterKlimatologiKlimat

Inom det av MSB finansierade projektet ”Nederbörd och översvämningar i ramtidens Sverige - ett system till stöd för klimatanpassning” har SMHI ansvarat för hydrologisk och hydraulisk modellering samt framtagande av tidsserier med lokalt klimat för framtida förhållanden. Två metoder att bearbeta …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 38
Författare: Gunn Persson, Linda Nylén, Steve Berggreen-Clausen, Peter Berg, David Rayner och Elin Sjökvist
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallsuppdraget ett regeringsuppdrag till SMHI

RapporterKlimatologiKlimat

Under 2015 fick SMHI ett regeringsuppdrag att börja undersöka olika aspekter på skyfall; bland annat ”hur vi kan uppskatta ett värsta möjliga skyfall”.

Arbetet har sammanfattats i en rapport, som kan betraktas som en lägesrapport, inkluderar en omvärldsanalys; vad som gjorts i Sverige och i andra …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 37
Författare: Redaktörer: Jonas Olsson och Weine Josefsson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2015

RapporterOceanografi

Ytvattentemperaturen låg något över det normala i hela det undersökta området. Halterna av närsalter i ytvattnet var normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön låg koncentrationerna av oorganiskt kväve (NO2+NO3) på normala nivåer i ytvattnet. Fosfat och silikat uppvisade halter över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2015

RapporterOceanografi

I Skagerrak var artdiversiteten och celltätheten låg. Antalsmässigt dominerade relativt små kiselalger. I Kattegatt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia klart dominerande och talrik. Den potentiellt toxiska nakna dinoflagellaten Karenia mikimotoi förekom i låga antal. De integrerade (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren Nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P från vedeldning i småhusområden

RapporterMeteorologiMeteorologi

Den här studien är en kartläggning och screening av emissioner och halter av benso(a)pyren (B(a)P) i Sverige. Syftet är att identifiera potentiella riskområden för överskridande av miljökvalitetsnormen (MKN). Ett övervägande bidrag till haltnivåerna till B(a)P är emissioner från den småskaliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 159
Författare: Stefan Andersson, Johan Arvelius, Marina Verbova, Gunnar Omstedt och Martin Torstensson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, FNS KLIMATPANEL – SAMMANFATTNING FÖR BESLUTSFATTARE

RapporterKlimatologiKlimat

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WG 3, 2014
Sammanfattning av Lars J Nilsson, Lunds Universitet

Den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel handlar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Allt fler länder utvecklar sin klimatpolitik och inför olika styrmedel, med …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 8
Författare: Bidrag från arbetsgrupp 3 (WG 3) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovermental Panel on Climate Change. SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 3. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, samt Lars J Nilsson, Lunds tekniska högskola, har sakgranskat översättningen.
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår