Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 16, 2020

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var över det normala vid alla besökta stationer i Östersjön, och normal i Öresund och Västerhavet. Den varierade från strax under 5°C i norra delen av Östersjön till som högst 7,2°C i Öresund. I Egentliga Östersjön och Öresund var också salthalten i ytvattnet högre än normalt.
 
Halterna av oorganiskt kväve i ytvattnet var normala för årstiden vid alla stationer utom N14 i Kattegatt där den var över normal. Silikathalterna var över det normala vid de flesta besökta stationer. För fosfat var nivåerna normala eller över normala, endast i Öresund var nivåerna under det normala i ytvattnet.
 
Syresituationen i Arkonabassängen var god, nivåerna vid botten var som lägst 5,2 ml/l. I Hanöbukten, Bornholmsbassängen och i sydöstra Egentliga Östersjön (BCSIII-10) har syrgashalterna i bottenvattnet fortsatt minska. I mars var de över 2 ml/l i dessa områden, i april var de mellan 1,4–1,7 ml/l, dvs. lite under gränsen för akut syrebrist. Akut syrebrist uppmättes från 7080 meters djup i dessa områden. I Östra Gotlandsbassängen rådde akut syrebrist från drygt 65 meters djup, något djupare i norra delen. I Västra Gotlandsbassängen rådde akut syrebrist från mellan 75 och 80 meters djup.
 
Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Östra Gotlandsbassängen vid 125 meter och djupare, och i Västra Gotlandsbassängen från 100 meters djup.