Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 9, 2020

Diversiteten av växtplankton var varierande i Västerhavet. Vid Anholt E samt Släggö var den relativt hög medan Å17 samt N14 Falkenberg innehöll få arter och mestadels små celler. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellaten Emiliania huxleyi i samtliga Västerhavsproverna. De integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: september 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2020

Diversiteten av växtplankton var högre i Kattegatt än i Skagerrak. I Kattegatt fanns tydlig påverkan av Östersjöns blomningar, genom att det fanns ytansamlingar av cyanobakterier som drivit ut genom Öresund. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellaten Emiliania huxleyi i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2020

Analyserna utfördes ombord på fartyget Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerat djup alternativt diskreta djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär att framförallt större celler kan identifieras medan små celler är svårbestämda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2020

Både artdiversitet och totala cellantal var högre vid Släggö (kuststation) än vid Å17 (utomskärs) vid denna provtagning. Kiselalger dominerade vid båda stationerna med en tydlig dominans av Guinardia flaccida. Denna art dominerade även i de fluorescenstoppar som återfanns. De två stationerna i …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: juni 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2020

Både artdiversitet och totala cellantal var relativt höga vid båda stationerna i Skagerrak vid denna provtagning. Kiselalger dominerade med en kombination av arter. Ett antal fluorescenstoppar återfanns på olika djup. Prov tagna från dessa visade att kiselalger dominerade klart i dessa skikt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: maj 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2020

Både artdiversitet och totala cellantal var låga vid samtliga stationer i Västerhavet vid denna provtagning. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt vid samtliga stationer. Vid båda stationerna i Kattegatt återfanns den potentiellt giftiga arten Dinophysis …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: april 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2020

Vid Å17, längst ut i Skagerrak, var artdiversiten och den totala cellkoncentrationen hög vilket visade att vårblomningen var igång. Station Släggö vid kusten hade lägre artdiversitet av växtplankton och den totala cellkoncentrationen var något lägre. Samhällena vid de båda stationerna i Skagerrak …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2020

Under expeditionen blev flertalet stationer strukna. Ett par ströks på grund av dåligt väder, övriga på grund av att delar av en bojs förankring trasslade in sig i en av fartygets propellrar och expeditionen fick avbrytas med hamnstopp i Oxelösund innan återfärd mot Lysekil. Vid Å17 längst ut i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Marie Johansen
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2020

Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas.
Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden.
I …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2019

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten relativt hög. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia * dominerade vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi var vanlig bland de små cellerna vid samtliga stationer. De integrerade klorofyllhalterna i ytvattnet …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad