Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 1, 2020

Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas.
Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden.
I …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2019

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten relativt hög. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia * dominerade vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi var vanlig bland de små cellerna vid samtliga stationer. De integrerade klorofyllhalterna i ytvattnet …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2019

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten låg och dominerades av små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia var vanligt förekommande vid samtliga stationer. De integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: november 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2019

På grund av hårda vindar fick Skagerrak strykas. N14 Falkenberg och Anholt E i Kattegatt provtogs, men Anholt E kunde besökas bara en gång. Vid båda stationerna var celltätheten samt artdiversiteten låg och dominerades av små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2019

Vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika cryptomonader var vanliga. Bland de större arterna var kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis och dinoflagellaten Prorocentrum micans vanliga vid båda stationerna i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2019

I både Skagerrak och Kattegatt dominerade kiselalgen Proboscia alata med relativt höga antal i slangproverna (0-10m) vid samtliga stationer. Artdiversiteten var allmänt låg och förutom P. alata återfanns framför allt olika dinoflagellater i slangproverna. Tydliga fluorescensmaxima noterades …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2019

Diversiteten av växtplankton var generellt sett låg i Västerhavet, men högre i antal arter och cellantal i Skagerrak jämfört med Kattegatt. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns i höga cellantal framför allt vid Släggö. Klorofyllhalterna var ganska låga men normala för denna månad. Även i …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2019

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade vid Å17 och var vanlig vid övriga stationer i Västerhavet. Vid Kattegattstationerna återfanns spår av vårblomningen då både Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula återfanns i högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2019

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet var proverna präglade av en typisk efter vårblomningsituation med låga totala cellantal och relativt stort antal av heterotrofa arter som framför allt dinoflagellaten Peridiniella danica. Vid N14 däremot blommade Pseudochattonella spp, en flagellat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2019

I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal kedjor av Skeletonema marinoi. Dessutom var det flagellater, såsom flera arter av Pyramimonas spp., som uppvisade …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Maria Karlberg
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad