Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 11, 2009

Kiselalgsblomning observerades i Skagerrak och Kattegatt och integrerade (0-20m) klorofyllvärden över medel för denna månad uppmättes vid Släggö, Anholt E och Fladen. Dominerande arter var kiselalgerna Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen. I Östersjön var antalet arter …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2009

Antalet arter, framför allt av kiselalger, var stora vid växtplanktonstationerna utanför den svenska västkusten en vecka in i oktober. Cellantalen var ganska låga, och troligtvis var det resterna efter en höstblomning som observerades. I Östersjön var cyanobakterien Aphanizomenon spp. vanlig vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2009

Det var kiselalgsblomning vid Skagerrak-kusten (Släggö) vid tidpunkten för den senaste provtagningen, den 22 augusti. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema costatum som fanns i höga cellantal, och det var generellt artrikt vid stationen. Klorofyllvärdet i ytan vid Släggö var något förhöjt, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2009

Diversiteten av växtplankton var överlag relativt låg i Skagerrak. Vid den kustnära stationen Släggö återfanns dock ett flertal arter med en dominans av både kiselalgen Pseudo-nitzschia och dinoflagellaten Prorocentrum micans. Vattenmassan var relativt omblandad och endast vid den västligaste …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2009

Diversiteten av växtplankton var låg i Skagerrak och proverna dominerades av dinoflagellatsläktet Ceratium. En klorofyllfluorescenstopp vid kusten (P2) dominerades också av Ceratium-arter. Vid Kattegatts kuststation N14 var kiselalgen Proboscia alata vanligast och den filamentösa cyanobakterien …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2009

Prymnesiophyten Chrysochromulina spp. blommade i Skagerrak och i Kattegatt. I övrigt var kiselalgen Pseudo-nitzschia spp. vanlig i Skagerrak. I Kattegatt var kiselalgerna Pseudo-nitzschia spp. och Phaeodactylum tricornutum vanliga utöver Chrysochromulina-blomningen. I Östersjön hade mängden av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2009

Trots låga klorofyll a-halter var det kiselalgsblomning med framför allt Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen i Skagerrak-området. I Kattegatt dominerade små arter, som kiselalgen Phaeodactylum tricornutum och flagellaten Chrysochromulina spp. Höga klorofyll a-halter …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2009

Låg diversitet preglade växtplankotnproverna från Skagerrak och det var små arter som cryptomonader och chrysophycéer som fanns med högst cellantal. I Kattegatt fanns prymnesiophyten Chrysochromulina spp. med höga cellantal. I Östersjön var det kiselalgsblomning vid många stationer och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2009

Låga klorofyllhalter och låg artdiversitet noterades i Skagerrak och Kattegatt vid provtagningarna i mitten av mars månad. Den för fisk skadliga arten Pseudochattonella farcimen var vanlig i yttre Skagerrak (Å17), och vid Kattegattstationerna N14 och Anholt E var samma art en av de talrikaste i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2009

Höga maximavärden av klorofyllfluorescens samt integrerade (0-20 m) klorofyll a värden långt över medel indikerade att vårblomningen hade kommit i gång i Skagerrak och Kattegatt. Detta kunde också bekräftas vid analyserna av växtplanktonproverna, där det var relativt många arter av kiselalger men …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad