Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 29, 2013

Under expeditionen, som ingick i det svenska ordinarie havsövervakningsprogrammet, besöktes västra och östra delen av egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. Yttemperaturen var normal i hela området och närsaltshalterna i …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 26, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden, förutom fosfat som hade koncentrationer något lägre än vad som varit vanligt de senare åren i sydvästra Östersjön. Syrehalterna i Arkonabassängens …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson
Publicerad: juli 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 25, 2013

Ytvattentemperaturerna var normala i det undersökta området, utom i sydöstra Östersjön, där temperaturen var något högre än normalt. Salthalten i ytan i den västra delen var något låg, i övrigt inom det normala. Samtliga närsalter i ytvattnet uppvisade normala värden för årstiden, förutom silikat …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 21-22, 2013

Ytvattentemperaturerna var över det normala i Kattegatt och salthalten i yttre Skagerrak något över det normala. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden förutom silikat som var något under det normala i östra Gotlandsbassängen. Arkonabassängens bottenvatten hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 14, 2013

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden i Västerhavet, medan halterna i Östersjön däremot låg över det normala. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2013

Ytvattentemperaturerna var lägre än normalt i hela det undersökta området. Närsalterna i ytlagret i Västerhavet var i stort sett helt förbrukade och blomningen pågick för fullt i Kattegatt. I egentliga Östersjön rådde dock fortfarande vinterförhållanden och närsalterna uppvisade halter över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 9, 2013

I västra Skagerrak hade vårblomningen börjat och man kunde ana att den var på gång i Kattegatt. Fosfat- och silikathalterna var över eller mycket över det normala i hela mätområdet. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns endast intermediärt på 60-80 …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 7, 2013

Yttemperaturen var normal i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-90 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, från 90 meter och i norra och östra …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport fiske från U/F DANA vecka 40-42, 2012

The survey was completed in co-operation with SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) and within the international acoustic survey in the Bothnian Sea and Baltic Proper (BIAS) during weeks 40-42. The oxygen situation in the Baltic Proper is severe. Low oxygen concentrations (<2 ml/l) were found at depths exceeding 50 to 100 metres in all basins. Hydrogen sulphide was also found deeper than 70 to 90 metres. For a more detailed description of the oxygen status in the Baltic, see: Report Oceanography No.45 Oxygen Survey in the Baltic Sea, 2012. http://www.smhi.se/publikationer

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 5, 2013

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i Skagerrak, i övrigt normala. Halterna av oorganiskt kväve uppvisade normala värden i samtliga områden. Fosfatkoncentrationerna liksom halterna av silikat var högre än normalt i Skagerrak samt i södra egentliga Östersjön, i övriga områden var …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad