Vattenresurser i ett framtida klimat

Med ett förändrat klimat finns behov att göra klimatanpassade åtgärder idag för att möta förändringar i vattenresurser i framtiden. Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag anpassade till din verksamhet.

Ett förändrat klimat kan innebära varmare somrar, kortare vintrar och ändrade nederbördsförhållanden. Detta påverkar hur samhället kan använda naturresursen vatten. För att säkerställa att resursen används hållbart och effektivt även i framtiden behöver många sektorer i samhället anpassas till dessa nya förhållanden.  

Vi hjälper dig klimatanpassa vattenresurser

De senaste klimatscenarierna visar på klimatförändringar som kan medföra förändringar i vattentillgången jämfört med hur det är idag. Det kommer att bland annat påverka dricksvattenförsörjning, på en del håll ökade problem med torka medan andra områden kan få problem med översvämning som följd av större regnmängder men även kraftigare regn på kortare tid. Med ett varmare klimat påverkas snötillgången för skidanläggningar och vårflodens toppar kan komma att förändras. Vi blir ditt stöd genom att ta fram ett gediget beslutsunderlag som blir ett bra stöd inför din klimatanpassning av vattenresurser.

Utgår från senaste klimatforskningen

SMHI har lång erfarenhet av klimatologiska analyser och effektstudier för såväl offentliga som privata aktörer. Våra konsulter har ett nära samarbete med den forskning som sker vid Rossby center, SMHI forskningsavdelning för klimat, vilket ger oss goda möjligheter att använda det senaste forskningsresultaten för olika typer av effektstudier.