S-Hype beräknar vattenbalans för ert deponiområde

Sedan 2010 ställer Naturvårdsverket krav på deponiägaren att årsvist rapportera om vattenbalansen på deponiområdet. Kravet avser föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. I dessa föreskrivs att meteorologiska data ska tillhandahållas genom mätningar eller beräkningar i anslutning till deponierna.

SMHI erbjuder två olika lösningar för att möta kraven och hjälper er att för att kunna bedöma hur väl dränering, bottentätning, lakvattenuppsamling fungerar. Den ena metoden baseras på hydrologiska modellberäkningar med S-HYPE modellen, medan den andra metoden i större utsträckning baseras på mätningar. 

Hydrologiska modellberäkningar

Med den översiktliga hydrologiska modellen S-HYPE delas landet in i 55 700 delavrinningsområden. Modellen är kalibrerad och utvärderad där det finns tillräckligt med mätdata. Modellen beräknar bland annat nederbörd, avrinning och avdunstning i mm/dygn.

Lokala mätningar och modelldata

Avdunstningen beräknas med en formel där temperaturen har en avgörande betydelse. För bästa resultat bör temperaturen mätas så exakt som möjligt. Här kan mätningar från SMHI, modelldata eller egna mätningar vid deponin användas.

SMHI kan vid behov rekommendera mätinstrument för temperatur och/eller nederbörd, erbjuda installationer, underhåll och funktionskontroll samt insamling och granskning av data.

Data från SMHIs närliggande stationer kan hämtas som Öppna data från www.smhi.se utan kostnad. Vi erbjuder stöd och hjälp att ta fram och distribuera stationsdata mot en mindre avgift.

Leverans av resultat

Dataleveransen kan ske på olika sätt, till exempel via en sammanställning av data som levereras i Excel-format två gånger per år eller automatiskt genom periodiskt e-post utskick.

Vi på SMHI, i samråd med aktuell tillståndsmyndighet, hjälper dig att välja den bästa lösningen. Kontakta oss för mer information och prisförlag.