Värna om god vattenkvalitet

För att se till att ha god vattenkvalitet både idag och framöver behövs ett bra underlag för att planera för en bättre vattenmiljö. Våra experter hjälper dig med detta och utreder vilka åtgärder som kan behöva göras.

Sveriges arbete inom vattenförvaltningen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser, att bibehålla och i många fall förbättra kvaliteten på vattnet i våra vattendrag, sjöar, kust- och övergångsvatten, samt vårt grundvatten. SMHI har god kännedom om de processer som påverkar våra ytvattens kvalitet och vi har erfarenhet av flera olika uppdrag inom detta område.

Ditt stöd vid beslutsfattning om vattenkvalitet

Vi hjälper dig med kartläggning av transporten av utsläpp från källa till hav. Att källfördela utsläpp orsakad av mänsklig verksamhet hjälper till att lägga grunden för att på ett kostnadseffektivt sätt planera åtgärder och förbättra vattenmiljön. Vi hjälper dig att skräddarsy besluts- och rapporteringsunderlag på lokal såväl som regional, nationell och internationell skala. Vår kunskap tillsammans med våra beräkningsmodeller ger dig som kund ett heltäckande underlag för att ta beslut.

Storlek på utsläppsandelen till havet

Vi arbetar med processtyrd modellering som kvantifierar hur stor andel av utsläppen som försvinner från källa till hav. Detta är något som har stor betydelse i ansökan om tillstånd och rapportering av utsläpp för olika typer av verksamheter.


Våra konsulter inom vattenkvalitetsgruppen arbetar inom SMED (Svensk MiljöEmissionsData) som på uppdrag av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) bistår med expertstöd i vattenkvalitetsfrågor och tar fram rapporteringsunderlag. Detta har bland annat gjorts till Sveriges rapportering till Helsingforskommissionen (HELCOM) av kväve och fosforbelastning från land till hav.


Våra konsulter arbetar även inom forskningsområden gällande förändringar av kväve och fosfortranport och belastning i ett framtida klimat.