Underlag till omprövning av vattenkraft

SMHI har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med vattenkraftsindustrin och erbjuder utredningar som underlag för den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Vi kan hjälpa till både med utredningar till MKB och länsstyrelsernas samverkan.  

Med start år 2022 och ca 20 år framåt i tiden ska samtliga av Sveriges tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel, omprövas till moderna miljövillkor enligt Miljöbalkens 11 kapitel 27§.

SMHIs expertis inom vattenkraftsområdet

Syftet med de moderna miljövillkoren är att bland annat vattenförvaltningsbestämmelserna (MKN), bevarandemålen i Natura 2000 och kulturmiljöfrågor kan efterlevas samtidigt som nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. På SMHI har vi samarbetat med vattenkraftsaktörer sedan vattenkraften började byggas ut i Sverige. Vi har därför gedigen kunskap inom vattenkraftshydrologi, hydraulik- och vattenmiljöutredningar.

Exempel på utredningar

Exempel på utredningar som genomförts är statusklassning av hydrologiska kvalitetsfaktorer som ”volymsavvikelse i vattendrag”, ”avvikelse i flödets förändringstakt” och ”konnektivitet” samt analys av hur åtgärdsförslag kan komma att påverka statusklassningen, tillrinningsserier och vattenbalans, utredning av referensförhållanden, samt vattenstånd och strömningsmönster för olika åtgärdsförslag och vid eventuell utrivning.

SMHI har även erfarenhet av att jobba med frågor som berör bottenfauna och fisk som är viktiga biologiska kvalitetsfaktorer i arbetet med Miljökvalitetsnorm (MKN) för vattenförekomsten.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni behöver stöd i samordning, klassificering av kraftigt modifierade vatten (KMV), ansökan om moderna miljötillstånd eller en samarbetspartner i framtagande av MKB.