Tjänster för dricksvattensektorn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige finns råvatten av tillräcklig mängd och god kvalitet. För att fortsätta med det krävs ett utökat skydd av våra gemensamma vattentillgångar. Här kan SMHI ge stöd vid beslut inom dricksvattenområdet.

I Sverige finns det ungefär 200 ytvattentäkter knutna till allmänna vattenverk (Vattentäktsarkivet, SGU). SMHI:s konsulter, forskare, utredare och handläggare arbetar med en mängd olika frågeställningar som rör Sveriges ytvatten. Vi har därmed god kännedom om de processer som påverkar våra ytvattens kvalitet såväl som kvantitet, inte minst i ett förändrat klimat. Våra uppdrag inom dricksvattenområdet innefattar exempelvis:

Vattenskydd och rinntider 

Som underlag för inrättande av vattenskyddsområden genomför SMHI rinntidsberäkningar i sjöar, älvar, åar och bäckar. Dessa utredningar visar hur lång tid det tar för en förorening att transporteras genom vattensystemet fram till råvattenintaget.

Risk och beredskap vid olyckor i vattentäkt 

Vattenskyddsområde

Som del av en beredskapsplan kan SMHI ta fram underlag som visar transportförloppet till råvattenintaget från olika potentiella olycksplatser och olyckstyper. T.ex. tankbilsolycka, bräddning från avloppsreningsverk, oavsiktliga punktutsläpp, översvämmad industri- eller betesmark, grumling från ras, skred mm.  

Klimatanpassning till förändrat råvatten 

Som underlag för klimatanpassning av vattenförsörjningssystem och reningsprocesser genomför SMHI fördjupningsstudier kring påverkan och effekter på råvattenkvalitet i framtida klimat. För simulering av mikrobiologiska effekter i sjöar använder vi oss av ett specialutvecklat 3D-modellerings system. Det är dock inte enbart kvaliteten på råvattnet som kan förändras utan även kvantiteten. Minskad tillgång på råvatten kan utgöra ett betydande problem under delar av året och i delar av landet framöver, vilket också kräver anpassning av vattenförsörjningen. 

Reservvatten och ytvattenresurser 

SMHI genomför en sammanställning och inventering över vilka ytvattenresurser som finns inom kommunen eller regionen samt gör en första bedömning över råvattenkvalitet, kvantitet och vattenresursens möjligheter att fungera som reservvattentäkt. Inventeringen fungerar som ett första steg i en kommunal eller regional vattenförsörjningsplan.

Prognos råvattentillgång

Vi erbjuder ett system för presentation av tillrinning till vattentäkten under 10 dagar framåt som underlag för planering av kommande vattenuttag.

Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper till med allt från rådgivning och konsultation till fördjupade expertutredningar. De verktyg vi använder är - beroende på frågeställningen - allt från enklare schematiska beräkningar till mycket avancerade modellsystem. Vi genomför också mätningar och är vana att analysera stora mängder hydrografiska data.