Spridning och transport i vatten

Vid olika typer av utsläpp till vatten är det viktigt att minimera risken för påverkan på naturmiljön, människors hälsa och ekonomiska värden. Vi hjälper dig att ta fram tillförlitliga och användbara underlag till exempelvis miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Transport och spridning i vatten

Vid både planerade och oplanerade utsläpp är det värdefullt att ha kunskap om hur ett utsläpp sprids och späds. Med hjälp av avancerade 3D-modellerings system eller enklare beräkningsmodeller, allt beroende på uppdragets syfte, beräknar vi transport och spädning av ett utsläpp. T.ex. spill vid muddring, utsläpp av avloppsvatten, process- eller kylvatten, oavsiktliga punktutsläpp från exempelvis tankbilsolycka etc.

Placering av utsläpp

Vi erbjuder utredningar om vart utloppsledningar ska placeras och hur de ska utformas för att utsläppen ska spridas och spädas på ett fördelaktigt sätt.

Sofia bild spridning i vatten
Bilden visar koncentrationen av spill från muddring vid muddring i tre olika områden

Miljöpåverkan

Genom att kombinera modellberäkningar, mätdata och gedigen erfarenhet kan vi hjälpa dig att ta fram ett robust underlag till din tillståndsansökan eller miljökonsekvensbeskrivning. Dessa utredningar kan beskriva t.ex. vilka områden som riskerar att påverkas av ett utsläppt kylvatten och med vilka halter eller hur spill från muddring sprids och späds, samt vart de deponerar.