Planering av åtgärder i samband med torka

En torrperiod kan drabba vattenförsörjningen hårt och i ett förändrat klimat där torrperioderna kan bli fler finns det behov att vidta åtgärder. Med hjälp av våra modeller kan du få information om när vattennivåerna väntas återhämta sig, men även se hur de beräknas förändras i framtiden.

Lågvatten i kanal som går genom skogen

Med något eller några års mellanrum kommer det torrår och med klimatförändringarna kan dessa bli fler. Torrperioder drabbar både vattenförsörjning, energiproduktion, friluftsliv och livet i vatten.

Få underlag att hantera torrperiod

Det är nödvändigt att ha ett bra underlag för planering av åtgärder både före och under en torrperiod. SMHI har statistik från många års mätningar av vattenföring och vattennivåer. Med våra hydrologiska modeller kan vi ta fram underlag som bygger på historiska dataunderlag. Detta ger ett bra underlag till den information som Miljödomstolen ofta efterfrågar.

Dagens och framtidens förväntade vattennivåer

I samband med långvarig torrperiod blir det låga vattennivåer som det kan ta lång tid att återhämta sig ifrån. Med våra modeller tar vi fram prognoser som visar hur lång tid det väntas ta innan vattennivåerna återgår till normala nivåer. Våra modeller kan även göra beräkningar som visar på vilka förändringar som väntas i ett framtida klimat. Detta ger ett bra underlag för vidta åtgärder och att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Effekten av olika regleringar

Våra modeller tar fram beräkningar som visar på vilka effekterna blir av olika regleringar på vattennivåer, men även hur flöden nedströms påverkas.