Nytt scenarioverktyg i Vattenwebb

Ett nytt scenarioverktyg finns nu framtaget i SMHI Vattenwebb för näringsämnestransport i sötvatten.

Scenarioverktyget bygger på resultat från den hydrologiska modellen S-HYPE och visualiserar källfördelningar av kväve och fosfor både sektorsvis och geografiskt. Dessutom kan man själv lägga in förändringar på totalbelastningen i ett område och se hur detta påverkar områden nedströms.

Scenarioverktyget kräver ingen inloggning och kan användas av vem som helst. Du kan enkelt dela/spara inställningar i verktyget genom att kopiera en aktuell modellänk (URL) i webbläsaren. Ett antal instruktionsfilmer har tagits fram som förklarar funktionerna och dessa finns länkade i scenarioverktyget. Dessutom finns webbsidor länkade i Referensguiden som beskriver scenarioverktyget allmänt, hur beräkningarna i scenarioverktyget görs, och vilken tillförlitlighet beräkningarna har.

SMHI Vattenwebb

Scenarioverktyg
Visualisering av den geografiska och sektorsvisa fördelningen av fosforutsläpp i Husqvarnaån. Storleken på de röda cirklarna anger nettobelastningen från respektive områden på Husqvaraåns mynning i Vättern. Förstora Bild