Mätningar i luft och vatten

SMHI utför kvalificerade mätningar i luft och vatten som ligger till grund för ekonomiskt och miljömässigt strategiska beslut. Utredningarna rör fysikaliska och/eller kemiska förhållanden.

Mätningar i vatten

  • Yt- och bottenströmmar
  • Våghöjd och vågperiod
  • Vattenföring och vattenstånd i vattendrag och sjöar
  • Vattenprover och ackrediterad mätning och laboratorieanalys av fysikaliska och kemiska parametrar
  • Sedimentprovtagning och analys av partikulärt kol- och kväve
  • Undersökning av turbiditet/grumlighet
  • Djupmätningar/bottenkartering genom ekolodning

Mätningar i luft

  • Nederbörd
  • Vind och temperatur
  • Strålning och soltimmar

SMHI mäter även vindförhållanden vid projektering av vindkraftverk. Vi tillhandahåller även kvalitetsgranskning och jämförelse med tidsserier från närliggande stationer.

Alla mätningar som utförs av SMHI är av högsta kvalitet och såväl mätinstrument som mätteknik uppdateras kontinuerligt för att vi alltid ska ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.

SMHI levererar resultaten som rådata eller i analyserad form exempelvis som grafer, kartor eller tabeller, allt efter dina önskemål. Statistisk bearbetning och tolkning av hur olika parametrar påverkar varandra är typiska exempel på vad SMHI dagligen arbetar med.