Klimatanpassade tillrinningsserier

Svenska Kraftnät har efterfrågat ett beslutsunderlag för att kunna avgöra framtida behov av utbyggnad av stamnätet kopplat till vattenkraftsproduktion. SMHI har stöttat genom att utföra beräkningar och levererade klimatanpassade tillrinningsserier för Sverige och Norge specialanpassat för att tillgodose Svenska Kraftnäts önskemål på bästa möjliga sätt.

Elledning elnät

Svenska Kraftnät har regeringens uppdrag att underhålla och utveckla det svenska stamnätet för el. På stamnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna.

Med klimatförändringarna väntas större nederbördsmängder över Skandinavien. För att se hur elbehovet kan komma att förändras behövde Svenska Kraftnät underlag för hur tillrinningen väntas förändras i framtiden.

Beräknade veckovärden

Svenska Kraftnät beräknar regelbundet flöden på enskilda nät med hjälp av EMPS-modellen.
SMHI fick i uppdrag att beräkna klimatanpassade tillrinningsserier för svenska och norska kraftverk. Veckovärden för tillrinning samt förändringen i normalårstillrinningen beräknades. Temperaturförändringen beräknades för 8 svenska städer då även detta krävs som indata vid egna SvKs modellkörningar. 

Leverans av resultat

Projektet använde sig av klimatscenariodata från de senaste forskningsresultaten. För att underlätta för Svenska kraftnät levererades all information i EMPS-format så att dessa direkt kan läsas in av deras modell. Resultatet leverades som percentiler (25 %, medel och 75 %) för respektive RCP scenario.