Erosion av bottensediment

SMHI expertis inom vattendynamik identifierar erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av avancerade numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler - allt utifrån era behov och krav på noggrannhet.

Vi besvarar frågor som:

  • Hur förändras erosionsförhållandena vid nybyggnation i vattnet?
  • Hur förändras erosionförhållandena vid förändrade vattenflöden?
  • Vilka områden ska prioriteras för erosionsskyddande åtgärder?

Erosionsförhållanden i vattendrag och sjöar förändras då vattenflödet ändras, vilket i sin tur kan påverka stränder och strandnära bebyggelse. Bottnar som tidigare samlat lösa sediment kan förvandlas till erosionsbottnar. Ifall dessa sediment innehåller föroreningar kan dessa gå i suspension och drabba känsliga områden nerströms.

Nya pirar och utformningar av hamnbassänger kan leda till förändrade strömförhållanden som gör att bottenmaterial förflyttar sig till icke önskvärda platser, eller att exempelvis pålade konstruktioner förlorar stabilitet.

SMHI kan med sin kunskap, erfarenhet och sina modellverktyg förutse dessa problem, och föreslå lämpliga åtgärder redan på planeringsstadiet.