Användarguide till VattenWebb

Översikt

SMHI Vattenweb är ett system där du idag kan:

• Visa metadata för ett land- eller kustområde i användargränssnittet
• Ladda ner dygns-, månads- och årsvärden från den hydrologiska modellen S-Hype till Excel
• Ladda ner modellberäknade dygns-, månads- och årsvärden från modellen Kustzon till Excel
• Ladda ner information om indata till S-Hype.
• Beräkna och visa hela avrinningsområdet till godtycklig vattenförekomst
• Ladda ner data för anlagda våtmarker till Excel
• Visa metadata för en anlagd våtmark i användargränssnittet
• Ladda ner data från stationer till Excel
• Visa metadata för en station i användargränssnittet

Data som du vill ladda ner kan du välja via karta eller formulär.

Information i SMHI Vattenweb utgår från den indelning av vattenförekomster som är fastlagd i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) version 2010_2, som omfattar 37 787 landområden och 637 kustområden. För landområden visas vattenförekomsternas tillhörande delavrinningsområden, dvs. den landyta som lokalt bidrar med avrinning till vattenförekomsten. Observera att eventuellt uppströmsliggande delavrinningsområden även kan bidra till vattenföringen i en viss vattenförekomst (se funktionen ”Beräkna hela avrinningsområdet” nedan).

Kartan

I kartan kan du panorera, zooma in och zooma ut, centrera kartan, beräkna hela avrinningsområdet, avmarkera avrinningsområdet, välja område(n) för nerladdning av modelldata (land och kust), välja station(er) för nerladdning av mätdata, välja vattendistrikt eller huvudavrinningsområden för nerladdning av våtmarksdata, välja en enskild våtmark eller visa information och ladda ner data från stationer.

Panorera

Du kan panorera kartan på följande sätt:

• Håll ner vänster mustagent och dra musen
• Använd knappen i övre vänstra hörnet med höger-, vänster-, upp- eller nedpil
• Använd ”Page Up”, ”Page Down” ”Home” och ”End” tangenterna för att panorera med stora steg
• Använd piltangenterna för att panorera med små steg

Zoomning

Du kan zooma i kartan på följande sätt:

• Använd + och – knapparna i övre vänstra hörnet i användargränssnittet för att zooma in och ut
• Klicka på ”zoomstegen” eller dra zoomreglaget upp och ned för att zooma in och ut
• Håll ned shift-tangenten samtidigt som du klickar med vänster musknapp och drar åt sidan
• Använd + och – tangenterna
• Använd rullhjulet på musen
• Använd höger mustagent och funktionerna zooma in och zooma ut.

Centrera kartan

Du kan centrera kartan genom att välja höger mustagent och funktionen centrera kartan här.

Välja område(n) eller våtmarker

Område (land eller kust), station eller våtmark kan du välja i kartan genom att klicka. Vad du kan välja beror på om du klickat på fliken Modeller, Mätningar eller Hydrografi.

Modeller

För att kunna ladda ner simuleringsdata måste du välja fliken Modeller. För att få mer information om modellerna klickar du på länken Information. I dagsläget är det modellerna S-Hype och Kustzon som det finns data från.

Visa metadata för ett område i användargränssnittet

Du väljer önskat område genom att klicka på området. Du bör zooma in tämligen mycket. En informationsruta om detta område visas i ett eget fönster.

Beroende på var du klickar i kartan, land eller kustområde,  visas olika information. 

Ladda ner data

Innan du kan ladda ner data så måste du ha:

• Valt område(n)
• Valt tidsperiod (förhandsvalt är 1990 – 2011)
• Valt års-, månads eller dygnsvärden (förhandsvalt är dygnsvärden)
• Godkänt licensavtalet

När du gjort ovanstående val trycker du på knappen Ladda ner fil och Excel öppnas med valda data inom några sekunder.

Välja område(n)

Du kan välja område(n) på två olika sätt:

• Skriv in områdets identitet (SVAR-ID) direkt i rutan Områdets id. En lista med de områden som motsvarar det sökvillkor som du matat in visas. Max 5 områden visas i listan. Välj sedan ett område i listan. Det valda området markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för området. Du kan sedan välja att lägga till området för nerladdning. 
 • Klicka på ett område i kartan. Det valda området markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för området. Du kan sedan välja att lägga till området för nerladdning. 

När du väljer ett område läggs dessa till i listan Valda områden.

För att ta bort område(n) i ditt urval använder du knappen med ett kryss på eller klickar på länken Radera alla.

Du kan kombinera land- och kustområden.

Välja tidsperiod

Den tidsperiod som du kan välja data från är fr.o.m. 1990 t.o.m. 2011. Däremellan kan du välja vilka godtyckliga år som du är intresserad av. Förhandsvalt är perioden 1990 – 2011.

Välja års-, månads- eller dygnsmedelvärden

För landområden gäller:
Du måste välja års, månads eller dygnsvärden. Du kan inte välja flera alternativ.
Väljer du dygnsvärden får du: total vattenföring [m3/s], total stationskorrigerad vattenföring [m3/s] och lokal vattenföring [m3/s]
Väljer du månads- eller årsvärden får du: total vattenföring [m3/s], total stationskorrigerad vattenföring [m3/s], lokal vattenföring [m3/s], total kvävetransport [kg], total fosfortransport [kg], lokal kvävetransport [kg] och lokal fosfortransport [kg].

För kustområden gäller:
Du måste välja års, månads eller dygnsvärden. Du kan inte välja flera alternativ.
För varje valt område får du 2 flikar i Excel. Den första fliken visar tillrinning från omgivande landområden med följande data:
Q [m³/s], TOTN [mg/m³], NO₃[mg/m³], NH₄[mg/m³], TOTP [mg/m³], PO₄[mg/m³]
Den andra fliken visar modelldata för det valda området. Följande data visas per modellerat djup:
Temp [˚C], Salt [PSU],NH₄[mg/m³], NO₃[mg/m³], TOTN [mg/m³], PO₄[mg/m³], TOTP [mg/m³], CHL-a [mg chl/m³], Syre [mg/l], Omsättningstid [dagar]

Licensavtal

För S-HYPE data måste du godkänna licensavtal innan du kan ladda ner data. Detta gör du genom att

• Klicka på länken licensavtalet och läs denna text
• Klicka i rutan vid Jag godkänner licensavtalet. När du gjort detta kan du klicka på knappen Ladda ner fil

Ladda ned information om markanvändning och belastning från punktkällor till Excel

För att ladda ned information om markanvändning och belastning från punktkällor väljer du först område. (Se Välja område(n)).
Tryck sedan på knappen Ladda ned områdesinformation.
Excel öppnas med information om markanvändning och belastning från punktkällor.

Beräkna hela avrinningsområdet

För att kunna beräkna hela avrinningsområdet placerar du markören på det område du är intresserad av. Du klickar sedan på höger mustagent och väljer beräkna hela avrinningsområdet. Systemet markerar alla delavrinnngsområden som bidrar till det aktuella avrinningsområdet och visar utloppspunkten med en cirkel.
Vill du inte se hela avrinningsområdet väljer du höger mustangent och funktionen Avmarkera avrinningsområdet.

Hydrografi

För att få åtkomst till information om hydrografi måste du välja fliken Hydrografi. För att få mer information om dessa data klickar du på länken Information. I dagsläget är det anlagda våtmarker som visas.
Våtmarkerna visas i kartan med en mörkblå färg. Om det finns tillgång till information om våtmarkens utsträckning så visas detta. Om information om utsträckningen saknas så visas våtmarken i form av en cirkel.
De finns två huvudfunktioner för anlagda våtmarker

• Ladda ner data för anlagda våtmarker till Excel
• Visa data för en anlagd våtmark i användargränssnittet

Noteras att databasen i sitt nuvarande skick inte är heltäckande. Data är från en begränsad tidsperiod och kvaliteten på data är skiftande.

Visa metadata för en anlagd våtmark i användargränssnittet

Du väljer önskad våtmark genom att ställa markören på våtmarken i kartan och klicka på våtmarken. Du bör zooma in tämligen mycket för att placera markören över våtmarken. En informationsruta om denna våtmark visas i ett eget fönster.
Många av våtmarkerna har mycket begränsad information kanske bara position. Andra har mer detaljerad information.

Ladda ner data för anlagda våtmarker till Excel

Du kan ladda ner data till en fil i Excel-format. Det finns tre alternativ

• Ladda ner hela databasen (hela Sverige)
• Ladda ner data från en eller flera vattendistrikt
• Ladda ner data från en eller flera huvudavrinningsområden

Ladda ner hela databasen (hela Sverige)

Klicka på länken Ladda ner våtmarksdata. Där väljer du Sverige vilket också är förhandsvalt. Klicka sedan på knappen Ladda ner fil.

Ladda ner data från en eller flera vattendistrikt

Först måste du klicka i cirkeln Vattendistrikt. Systemet visar därefter befintliga vattendistrikt. För att ladda ner data från vattendistrikt kan du antingen välja från en lista med de fem vattendistrikten eller välja i kartan. För att kunna välja i kartan skall handen (i kartans övre vänstra hörn) vara vald.

Ladda ner data från en eller flera huvudavrinningsområden

Först måste du klicka i cirkeln Huvudavrinningsområde. För att ladda ner data från huvudavrinningsområden finns ingen lista att välja från utan du får välja i kartan. Klicka på ett delavrinningsområde i kartan med vänster mustangent. OBS! Handen måste vara vald. Det valda huvudavrinningsområdet markeras i kartan.
När du väljer ett huvudavrinningsområde läggs dessa till i listan Valda områden.
För att ta bort huvudavrinningsområde(n) i ditt urval använder du kappen med ett kryss på eller klickar på länken Radera alla. Du kan också klicka på valt huvudavrinningsområde direkt i kartan. När du tar bort huvudavrinningsområde(n) i ditt urval så avmarkeras de i kartan.

Mätningar

För att få tillgång till mätningar måste du välja fliken Mätningar. För att få mer information om mätningar klickar du på länken Information. I dagsläget är det data från våra mätstationer som visas.
Stationerna visas i kartan med gula ringar. Ljusare färg på ringarna är stationer som visar vattenföring och mörkare färg på ringarna är stationer som visar vattenstånd.

De finns två huvudfunktioner för stationsdata
• Visa metadata från en station i användargränssnittet
• Ladda ner data från stationer till Excel

Visa metadata för en station i användargränssnittet

Du väljer station genom att klicka på stationen i kartan. Då visas ett informationsfönster med information om denna station. Klicka antingen på krysset längst upp till höger eller utanför bubblan för att stänga den.

Ladda ner data från stationer till Excel

Innan du kan ladda ner data så måste du ha:
• valt station(er)
• valt tidsperiod (förhandsvalt är året i år - 5 år)
• valt månads eller dygnsmedel (förhandsvalt är dygnsmedelvärden)
• valt om du vill inkludera okontrollerade värden
• godkänt licensavtalet
När du gjort ovanstående val trycker du på knappen Ladda ner fil och Excel öppnas med valda data inom några sekunder.

Välja station(er)

Du kan välja station(er) på två olika sätt:

• Skriv in stationens identitet eller namn direkt i rutan Station. En lista med de stationer som motsvarar det sökvillkor som du matat in visas. Max 21 områden visas i listan. Välj sedan en station i listan. Den valda stationen markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för stationen. Du kan sedan välja att lägga till stationen för nerladdning.
• Klicka på en station i kartan. Den valda stationen markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för stationen. Du kan sedan välja att lägga till stationen för nerladdning.

När du väljer en station läggs denna till i listan Valda stationer.

För att ta bort station(er) i ditt urval använder du knappen med ett kryss på vid varje stations id i listan eller klickar på länken Radera alla. Du kan också klicka på vald station direkt i kartan. När du tar bort station(er) i ditt urval så avmarkeras de i kartan.

Välja tidsperiod

Du kan välja godtycklig tidsperiod. Förhandsvalt är året i år – 5 år.

Välja års-, månads- eller dygnsmedelvärden

Du kan välja Månadsmedelvärden eller Dygnsmedelvärden.
Förhandsvalt är Dygnsmedelvärden.

Välja om du vill inkludera okontrollerade värden

Du kan välja om du vill inkludera okontrollerade värden. Förhandsvalt är att dessa värden inte tas med.

Licensavtal

För stationsdata måste du godkänna licensavtal innan du kan ladda ner data. Detta gör du genom att
• Klicka på länken licensavtalet och läs denna text
• Klicka i rutan vid Jag godkänner licensavtalet. När du gjort detta kan du klicka på knappen Ladda ner fil