SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar

Många kommuner har problem med höga partikelhalter och andra luftföroreningar. SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar i vägars närområde.

SIMAIR används i kontrollen av luftkvaliteten i kommuner och tätorter. Det webbaserade systemet kan dels fungera som ett kostnadseffektivt komplement till mätningar och dels vara ett verktyg i den fysiska planeringen.

Grafiskt gränssnitt

I SIMAIR visas en karta över din kommun eller tätort. All nödvändig information om meteorologi och spridning, haltbidrag från långväga transporter och urban bakgrund finns redan lagrade i systemet.

För varje väglänk finns uppgifter lagrade om trafikmängd, fordonssammansättning, vägbredd, hastighet med mera från Trafikverkets nationella vägdatabas. Du kan själv korrigera den befintliga informationen för mer precisa modellberäkningar.

Databaserna i SIMAIR uppdateras med data för ett år i taget. Scenarier för år 2020 och 2030 finns även tillgängliga i systemet.

Användarvänligt och precist

Genom att klicka på en väglänk startas en avancerad spridningsberäkning, som visar om miljökvalitetsnormen för ett ämne riskerar att överskridas. Totalhalten kan dessutom delas upp i föroreningsbidrag från utlandet, från övriga Sverige, från kommunen i sin helhet och från trafiken på den aktuella väglänken.

Du kan jämföra resultat från SIMAIR med dina egna mätningar och få en samlad översikt över luftkvaliteten.

SIMAIR2 gränssnitt
Med det webbaserade verktyget SIMAIR kan du enkelt och kostnadseffektivt kontrollera och kartlägga luftkvalitet i din kommun.

Kom igång snabbt

SIMAIR kräver ingen installation utan du loggar in via din webbläsare. Resultaten kan exporteras som bilder, shape-, pdf- och Excel-filer. Vi erbjuder kurser på förfrågan för att hjälpa dig att komma igång med SIMAIR.

Modul för komplicerade trafikplatser

Basutbudet består av modulen SIMAIR-väg, som används för utvärdering av luftkvaliteten på väglänkar, det vill säga i gaturum och nära öppna vägar.

Med påbyggnadsmodulen SIMAIR-korsning kan du utvärdera luftkvaliteten vid komplicerade former av vägnätet, såsom trafikplatser, vägkorsningar och i områden där samverkan mellan flera gator/vägar är betydelsefull. Du kan även beräkna halterna en bit från vägen. SIMAIR-korsning ger dig yttäckande halter på en karta.

SIMAIR förnyas och utökas med fler funktioner

En ny version av SIMAIR lanserades i oktober 2016, kallat SIMAIR2. SIMAIR2 har ett modernt och användarvänligt användargränssnitt, men också nya funktionaliteter. Exempelvis finns nu möjlighet för användarna att detaljstudera hur trafikköer påverkar luftkvaliteten i trafikmiljöer.

Flera andra nyheter och förbättringar är på gång, bland annat möjlighet att undersöka källfördelning och en ny och förbättrad emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar.

Mer om nyheterna i SIMAIR