Prognosstyrda markvärmesystem

– gör ditt markvärmesystem mer intelligent - energioptimera med hjälp av prognosstyrd och behovsanpassad värmereglering. Du får ett halkfritt underlag oavsett väder samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan kan reduceras.

SMHI Prognosstyrning Markvärme lämpar sig för en rad markvärmda objekt såsom:

  • busshållplatser
  • resecentrum
  • perronger
  • parkeringar
  • idrottsanläggningar
  • centrumanläggningar
  • helikopterplattor
  • andra typer av markuppvärmda objekt

Minskad energiförbrukning och halkfria ytor

Genom att sänka aktuellt börvärde för temperaturen på anläggningen är det möjligt att hålla grundvärmen på en lägre nivå när det är snöfritt. I god tid innan snöfall förväntas, ökas värmetillförseln genom en styrsignal baserad på prognosdata. Detta innebär inte bara en ökad komfort med snö- och isfri mark, utan samtidigt minskad energiförbrukning – en besparing både ekonomiskt och för miljön.

Tekniken bakom prognosstyrd markvärme

Traditionell reglering med temperatur- och fuktgivare kräver ofta tidskrävande och kostsamma manuella insatser. För dig som installerat ett automatiskt reglersystem är SMHI Prognosstyrning Markvärme ett perfekt sätt att göra systemet ännu mer intelligent och kostnadsbesparande. Du får en kontinuerlig drift och snö- och isfria objekt oavsett väderlek.

Tekniken fungerar på följande sätt: vår samarbetspartner Elektro Relä AB (Erab) förser dig med prognosmottagare som installeras på reglerutrustningen. SMHI levererar sedan kontinuerligt prognosdata till prognosmottagaren. Dessa prognosvärden loggas även i en databas, åtkomlig via Internet till dig som kund.

Tekniken innehåller också inbyggd redundans, vilket innebär att om snöfall sker trots att prognosdata indikerat uppehåll, kopplas uppvärmningen på. Redundant utrustning, såsom snögivare, kan med fördel användas tillsammans med SMHI Prognosstyrning Markvärme.

Konfigurerbart och med hög prognosprecision

Känsligheten för olika vädersituationer varierar beroende på typ av objekt. Övriga påverkansfaktorer är objektets värmeledningsförmåga, som inverkar på tiden för uppvärmning och avkylning, samt prognosens längd. Prognosprecisionen ökar tack vare anpassning till lokala förhållanden och platsspecifika egenskaper.