SMHI tar fram klimatstatistik för hela världen

Under 2016 inleddes ett samarbete mellan IKEA och SMHI, där SMHI anlitades för att ta fram klimatstatistik för IKEA:s produkter.

Uppdraget har gått ut på att SMHI tagit fram klimatstatistik i en omfattande rapport som IKEA kommer använda för att ta fram produkter som passar hela världens olika klimat. Uppdraget ger relevant klimatstatistik och rekommendationer om hur världsmarknaden kan delas upp i regioner med liknande klimat. Parametrarna som undersökts är temperatur och luftfuktighet. 

Världskartor visar globala temperaturförhållanden

Ett urval av städer har använts för att täcka IKEA:s  nuvarande marknader och representera potentiella områden för IKEA: s framtida expansion. För varje stad har mätdata från närmast möjliga representativa väderstation använts för analys. Klimatstatistiken redovisas i rapporten med både världskartor och diagram för varje stad.

I arbetet med att identifiera klimatförhållanden för IKEAs marknadsregioner, har meteorologiska data från ett stort antal mätstationer från hela världen använts. Från dessa data har världskartor skapats som visar globala förhållanden av temperatur och fuktighet. För utvalda städer, representerande IKEAs marknadsregioner, har diagram tagits fram som presenterar minimum, maximum och medelvärden av temperatur och fuktighet. Diagrammen presenterar distributionen både över året och över dygnet.
 

IKEA karta

Tillgängliga väderstationer som utnyttjats

Liknande projekt gjordes med Volvo

Under 2015 gjorde SMHI ett liknande projekt med Volva lastvagnar där den svenska lastbilstillverkaren behövde temperaturstatistik för att dimensionera kylsystemen i de lastbilar som produceras och säljs internationellt. Volvos intresse låg i att se var i världen man uppfyller vissa temperaturkriterier.

SMHI levererade en rapport över vilka delar av världen som under ett specifikt antal timmar årligen når upp till vissa temperaturkriterier. Klimatet på olika platser på jorden beror på en mängd olika faktorer. Viktigt är latitud och höjd över havet, men även andra faktorer som havsströmmar och nederbördsmönster påverkar. De högsta temperaturerna uppmäts i torra regioner nära ekvatorn.

volvo

SMHI tog fram kartor som visade antal timmar i genomsnitt per år där temperaturen var över ett tröskelvärde. Omkring 12 000 globala väderobservationer användes i projektet där mätningarna både var manuella och automatiska. Enligt WMOs riktlinjer ska temperaturen mätas på 2 meters höjd över marken i en strålningsskyddad bur. Detta för att mäta luftens temperatur opåverkad av solinstrålningen. Många av mätplatserna finns på flygplatser, men också andra platser förekommer.

Till resultatkartorna har data för 15-årsperioden år 2000 t.o.m. 2014 använts. Samtidigt som Volvo fick ett omfattande underlag för dimensionering av kylsystem fick SMHI tillfälle att vidareutveckla de system som används vid denna typ av skräddarsydda tjänster med internationell klimatdata. Ett arbete som kommit till stor nytta senare i liknande projekt.